Ønsker å felle villrein med GPS-halsbånd som ikke fungerer


Inntil fem villrein med GPS-halsbånd som ikke fungerer, skal felles i løpet av vinteren. Foto: Anders Mossing

Inntil fem villrein med GPS-halsbånd som ikke fungerer, skal felles i løpet av vinteren. Foto: Anders Mossing

I januar i år søkte Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å få felle inntil fem villrein som går med GPS-sendere som ikke lenger fungerer. Dyrene befinner seg i Snøhetta og Knutshø villreinområder.

Gjennom flere år har villrein blitt merket med halsbånd i disse og andre villreinområder som en del av pågående forskningsprosjekter. GPS-posisjoner fra rein gir viktig kunnskap om områdebruk til ulike tider på året, samt effekten av menneskelig forstyrrelser. Dataene brukes både i forskning og forvaltning av både rein og verneområder.

Dyr med sendere som ikke lenger fungerer blir som regel skutt under jakt, eller tatt ut etter at forskningsprosjektene er ferdige. Senderne samles inn og dataene på de tas vare på.  Dette er viktig også for å redusere behovet for å merke flere dyr i tiden fremover. I fjor ble det observert merkede dyr i både Snøhetta og Knutshø, men ingen av de ble felt under den ordinære jakta. Det er vanskelig å sikre at akkurat de merka dyrene som går igjen blir felt under høstens jakt og det er derfor ønskelig at de felles i løpet av vinteren.


Enheten som brukes til å løse ut dagens GPS-halsbånd. Foto: Anders Mossing

Enheten som brukes til å løse ut dagens GPS-halsbånd.
Foto: Anders Mossing

Alle nye radiosendere som brukes i dag har en såkalt «drop-off» mekanisme som gjør det mulig å fjerne radiosenderne uten at man er i direkte kontakt med dyrene. Ved å sende et signal til GPS-senderen, vil låsen som holder halsbåndet sammen åpne seg, og halsbåndet faller av. Dette kan gjøres ved at man sender ett datasignal til den aktuelle senderen via
satellittkommunikasjon, eller at mannskap som er i felt sende et koda radiosignal til senderen. De tidligste modellene av radiosenderne hadde ikke de samme dropp-off mulighetene, og dyrene må derfor felles eller bedøves om en skal kunne ta av radiosenderne. I og med at forskningsprosjektene i Snøhetta og Knutshø er avsluttet for denne gang ønsker forskerne nå å fjerne alle de gamle radiosenderne. Målsetningen med dette er todelt. For det første ønsker en å samle alle sendere og dermed sikre data som ligger lagret i senderne. Dernest ønsker en ikke å ha dyr gående med sendere som ikke virker.

Selve oppdraget med å ta ut dyrene er gitt til SNO og uttaket vil skje i perioden 10. februar – 1. april. Fellingen må gjennomføres med så lite forstyrrelser som mulig på reinflokkene. Skrantesjukeprøver skal tas av alle felte villrein.

Norsk villreinsenter ønsker å overta et av de felte dyrene til utstopping og for å bruke dette i formidlingssammenheng ovenfor besøkende og skoleverket ved Besøkssenter villrein. Miljødirektoratet anser dette som et fornuftig formål. Dyr som felles, utover det ene villreinsenteret ønsker å overta, vil tilfalle kommunen der dyret felles. Felling av disse fem dyrene antas ikke å ha noen negativ effekt for bestandene.

Både villreinnemder og -utvalg i Snøhetta og Knutshø er orientert om vedtaket og det samme er også berørte kommuner.

villrein.no – Are Endal Rognes