Minimumstelling i Rondane Nord

Den 5. mars gjennomførte villreinutvalget for Rondane
Nord årets minimumstelling av rein. Dette gjøres for å ha oversikt over
bestandsstørrelsen som igjen gir et godt utgangspunkt for jaktkvoter og bestandsforvaltning.

Minimumstellinga ble gjennomført fra helikopter i Rondane Nord, dvs. området nord for Ula elv. Dagen før ble det gjort registreringer på bakken sør for Ula elv. Det var gunstige forhold med klarvær og nysnø den dagen tellinga ble gjort. Det gir gode kontraster og god sikt slik at det er enklere å se dyrene og sporene etter de.

Selve minimumstellinga går ut på å finne og fotografere reinen fra lufta. Det tas gode bilder av hver enkelt flokk som blir sett, og området blir saumfart nøye for å prøve å finne så mange rein som mulig. Når feltarbeidet er gjort analyseres bildene ved hjelp av pc og et enkelt program. Hver eneste rein i hver flokk blir manuelt markert med en prikk. PC-programmet summerer opp alle prikkene, og summerer opp antall observerte rein. Det kan aldri utelukkes at man har oversett flokker i terrenget, og dersom antall observerte dyr avviker mye fra forventet bestand, kan det være aktuelt å gjennomføre ny telling.


Bilde viser en flokk fotografert fra lufta.  Foto: Arne Nyaas

Bilde viser en flokk fotografert fra lufta. Foto: Arne Nyaas


Bildet viser den samme flokken som over, men med dyrene markert med rød prikk klar til opptelling.  Foto: Arne Nyaas

Bildet viser den samme flokken som over, men med dyrene markert med rød prikk klar til opptelling. Foto: Arne Nyaas

Tellinga nord for Ula elv ga totalt 1004 observerte dyr fordelt på flere flokker. Det ble også meldt inn en observasjon av en flokk som ikke ble funnet under tellinga, denne ble talt senere og tatt inn i totalen. Sør for Ula elv ble det observert 439 dyr, her er bestandsmålet 500 vinterdyr.

Bestandsplanen som gjelder for Rondane Nord i perioden 2016-2020 har en målsetning om en vinterstamme på 1200 dyr. Resultatet fra tellinga viser at bestandsveksten i planperioden har vært svakere enn det har vært lagt opp til. Villreinutvalget skal nå analysere resultatet sammen med kunnskap om bestandssammensening sist høst, kalveproduksjon sommeren 2019 og konsekvensene av fotråteutbruddet i 2019. Dette blir grunnlaget for et kvoteforslag for villreinnemda for 2020.

villrein.no – Are Endal Rognes