Kvoten på Hardangervidda er vedtatt


Det blir nok kjøtt på veggen i år også for mange ivrige villreinjegere. Foto: Anders Mossing

Det blir nok kjøtt på veggen i år også for mange ivrige villreinjegere. Foto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet har nylig vedtatt villreinutvalgets forslag til kvote for jakta i 2020. Vedtaket gir 5000 kort til fordeling rundt om på vidda.

I 2019 ble det gitt en kvote på 6000 dyr. Alle disse ble tildelt som rene bukkekort, hvor det kun var tillatt å felle bukk 2,5 år og eldre. Jaktresultatet endte på 1245 felte bukker. Årets kvote er altså satt til 5000 dyr, fordelt på 2500 rene bukkekort (altså bukk 2,5 år og eldre) og 2500 frie dyr. Tildeling av rene bukkekort krever dispensasjon fra hjorteviltforskriften. Miljødirektoratet har gitt dispensasjon for dette.

Vurderinger

Villreinutvalget foretar hvert år en bestandsvurdering i forbindelse med kvoteforslaget. Disse vurderingene baserer seg bl.a. på ulike tellinger, tidligere fellingsresultat og vurderinger av dødelighet utenom jakt. Utvalget forholder seg i disse vurderingene også til de overordnede målene i den flerårige bestandsplanen.


Strukturtellinger gjennomføres på høsten, for å finne ut av bestandens kjønns- og alderssammensetning. Bildet er fra strukturtelling 2019. Foto: Anders Mossing

Strukturtellinger gjennomføres på høsten, for å finne ut av bestandens kjønns- og alderssammensetning. Bildet er fra strukturtelling 2019. Foto: Anders Mossing

Villreinutvalget skriver også i sin anbefaling at årets kvoteforslag er en konsekvens av Mattilsynets krav til innsamling av skrantesjuke-prøver og pålegg om å nå 90 % sikkerhet for smittefrihet etter jakt 2020 og 99 % sikkerhet etter jakt 2023.

Les hele anbefalingen her.

Last ned bestandsplan 2017-2021 her.


Foto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet er en offentlig nemnd hvor medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av Miljødirektoratet, med representanter fra hver kommune rundt vidda. En av deres oppgaver er å gjøre vedtak om jaktkvote, basert på villreinutvalgets forslag og anbefalinger.

Årets vedtak er i tråd med utvalgets forslag.

Les referatet fra nemndas møte her.

I år anbefales det forøvrig normal jakttid fra 20. august til og med 30. september for hele Hardangervidda villreinområde.

villrein.no – Anders Mossing