Kalvetelling og ny driftsplan i Nordfjella


Flyfoto fra årets kalvetelling i Nordfjella sone 2. I denne flokken var det 491 dyr, derav 139 kalv. Foto: Asle Feten

Flyfoto fra årets kalvetelling i Nordfjella sone 2. I denne flokken var det 491 dyr, derav 139 kalv. Foto: Asle Feten

Den 28. juni gjennomførte villreinutvalet for Nordfjella årets kalvetelling i sone 2. Resultatet var i tråd med forventningene og i samsvar med ny driftsplan og årets kvotevedtak.

Nordfjella villreinområde omfatter de seks kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik. Villreinområdet er delt inn i sone 1 og sone 2, hhv. nord og sør for fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland. I 2018 ble hele bestanden i sone 1 sanert som følge av skrantesjuke.

I sone 2 er det fortsatt villrein, og det er foreløpig ikke påvist skrantesjuke i denne delbestanden, på tross av utvidet prøvetaking og tiltak. Bestanden i sone 2 var på ca. 500 dyr før kalving i 2019 (494 dyr funnet under minimumstelling).

Årets kalvetelling fant sted 28. juni og ble gjennomført med fly. Målet med slike kalvetellinger er å finne ut av hvor mange kalver som tilføres bestanden det enkelte år. Tellingene foretas fra fly eller helikopter i sommermånedene, normalt sett slutten av juni eller i juli. Målet er å finne en størst mulig del av bestanden, og som et minimum et representativt utvalg. Flokkene blir fotografert og bildene blir i etterkant analysert på skjerm. På denne måten kan man finne ut hvor mange kalver det er per 100 simle/ungdyr. Dette forholdstallet representerer et mål for bestandens årsproduksjon.

Totalt sett ble det funnet 538 dyr, fordelt på tre flokker. Av disse var det 47 bukk, 352 simle/ungdyr og 139 kalv. Dette tilsier 39,5 kalv per 100 simle/ungdyr.

Last ned tellerapporten og GPS-loggen her.

Resultatet er i tråd med det som den nye driftsplanen for området legger til grunn, og det er også i tråd med villreinutvalget og -nemnda sin begrunnelse for årets kvotevedtak.

Last ned driftsplan for Nordfjella sone 2 (2019-2023) her.

villrein.no – Anders Mossing