Justerer kvoteforslaget på Hardangervidda


Utvalget justerer kvoteforslaget etter intern høring. De ønsker 6000 bukk på årets kvote. Foto: Anders Mossing

Utvalget justerer kvoteforslaget etter intern høring. De ønsker 6000 bukk på årets kvote. Foto: Anders Mossing

Villreinutvalget for Hardangervidda har hatt kvoteforslag på høring og avholdt sitt vårmøte. Nå er deres endelige kvoteanbefaling klar. 6000, og ikke 7000, er konklusjonen fra utvalget.

I en intern høring blant rettighetshavere og fjellstyrer foreslo utvalget opprinnelig en kvote på 7000 dyr, og kun bukk 2,5 år og eldre.

Les også “Foreslår rein bukkejakt på Hardangervidda” (villrein.no).

Etter høringen er kvoteforslaget justert til 6000 dyr, fortsatt med kun bukk 2,5 år og eldre. Utvalget anbefaler fortsatt en jakttid f.o.m. 10. august t.o.m. 22. september. Dette krever vedtak i Miljødirektoratet. Anbefalingen er nå oversendt villreinnemnda for Hardangerviddaområdet for behandling. Utvalget skriver også i sitt vedtak, at dersom det ikke blir mulig å tildele en kvote i henhold til deres anbefaling, forbeholder de seg retten til å komme med et annet kvoteforslag.

Les mer i endelig kvoteanbefaling her.

villrein.no – Anders Mossing