Ny driftsplan i Nordfjella


Den nye driftsplanen for sone 2 har bl.a. en målsetning om “overskudd” av dyr, som kan overføres sone 1 mot slutten av planperioden. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Den nye driftsplanen for sone 2 har bl.a. en målsetning om “overskudd” av dyr, som kan overføres sone 1 mot slutten av planperioden. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinutvalet for Nordfjella har akkurat vedtatt en ny driftsplan for sone 2. Planen gjelder for perioden 2019-2023, og skal til behandling i villreinnemnda i dag, 11. april. En vesentlig målsetning er å bygge opp bestanden, som grunnlag for overføring til sone 1.

Dette er den sjette driftsplanen for Nordfjella villreinområde. Den aller første ble vedtatt i 1993. Slike driftsplaner/bestandsplaner er hjemlet i § 27 i “Forskrift om forvaltning av hjortevilt”. Det står det bl.a. at:


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

“Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan utarbeidet av villreinutvalg/grunneiersammenslutning. Bestandsplanen skal som hovedregel omfatte hele villreinområdet, og inneholde mål for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført”.

Den nye planen er selvsagt påvirket av situasjonen med skrantesjuke i sone 1. Bestanden i sone 1 ble sanert etter påvisning av sykdommen. Hovedmålsetningen i sone 2 er at man i løpet av planperioden, både kan friskmelde egen bestand, men også ha et bestandsnivå som muliggjør overføring av dyr til sone 1. I tillegg legger de opp til at bestanden har en kjønns- og aldersstruktur som vil være i henhold til mulige føringer i en kommende kvalitetsnorm for villrein.

Les også “Forslag til kvalitetsnorm” (villrein.no)

Villreinutvalet har som siktemål at man mot slutten av planperioden har en bestand i sone 2 på 600-800 dyr. Gjennom et årlig jaktuttak på 110-120 dyr, med høy andel bukk, vil man antakelig også oppnå 99 % sikkerhet for smittefrihet i samme periode. Mot slutten av planperioden legger de opp til at årlig tilvekst i sone 2 ikke tas ut gjennom jakt, men overføres sone 1.

Les utvalets driftsplanutkast her.

villrein.no – Anders Mossing