Vil du jobbe med informasjon, fjell og folk rundt Dovrefjell og Rondane?

Bli med på å utvikle Besøkssenter villrein og jobb med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane, alt med base på Hjerkinn! Ps: søknadsfristen nærmer seg.

Vi søker etter en informasjonsmedarbeider i 3-årig engasjement.

Stiftelsen Norsk villreinsenter (NVS) ble opprettet i 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Stiftelsen Norsk Villreinsenter har to driftsenheter, en på Skinnarbu (NVS Sør) og en på Hjerkinn (NVS Nord).


Foto: NINA, autokamera

Foto: NINA, autokamera

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer forvalter de store verneområdene i henholdsvis Rondane- og Dovrefjellområdet. Verneområdene utgjør deler av et større leveområde for villreinen som er viktige å ivareta, samtidig som områdene er attraktive besøksmål. Formidling av områdenes naturverdier- og opplevelser til den besøkende er en viktig oppgave for nasjonalparkstyrene, og skjer via nettsider, sosiale medier og ute i verneområdene i form av ulike informasjonspunkter.

Norsk Villreinsenter på Hjerkinn ligger midt i smørøyet av de store verneområdene og dermed leveområdene for villrein. Senteret er et av de største forvaltningsknutepunktene i landet, og huser daglig leder, fagkonsulent og 2 naturveiledere som alle jobber for Norsk Villreinsenter, 2 nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell, 2 nasjonalparkforvaltere for Rondane-Dovre, 2 naturoppsyn fra Statens naturoppsyn, daglig leder ved pilegrimssenter Dovrefjell, Dovre fjellstyre og en medarbeider fra Statens vegvesen som leder samarbeidsprosjektet Kongevegen over Dovrefjell.

Om stillinga:

Stillinga er delt som følger:

 1. Halvparten av tiden skal brukes til å utvikle og løfte fram Norsk Villreinsenters publikumsdel, Besøkssenter villrein. Besøkssenteret består i dag av viewpoint SNØHETTA (etablert i 2011) og Fjellportalen med tilhørende uteområde (under utvikling). I prosjektperioden vil det spesielt være fokus på arbeid med innholdet i Fjellportalen og uteområdet. Det skal også lages nye publikumsbrosjyrer og drives digital markedsføring på sosiale medier. I stillinga inngår også revidering av publikumsvennlige nettsider og å skrive saker for vår nettside www.villrein.no. Ved behov, kan det også være aktuelt å jobbe med pågående verdiskapingsprogrammer.   

 2. Den andre halvparten av tiden skal brukes til informasjonsarbeid for nasjonalparkstyrene på forvaltningsknutepunktet. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre startet i 2018 opp et prosjekt der hovedmålet var å beskrive og etablere en ny informasjonsstruktur for verneområdene hvor nasjonalparkstyrene er forvaltningsmyndighet. Det har vært ansatt en prosjektleder i dette prosjektet i 1 år og prosjektet er kommet et godt stykke på vei, men er nå noe omorganisert. Denne delen av stillingen er et tjenestesalg fra Norsk Villreinsenter til nasjonalparkstyrene hvor jobben består i å fullføre det allerede påbegynte informasjonsprosjektet. Prosjektet består i hovedsak av:

 • Fullføre arbeidet med å etablere en struktur for nasjonalparkstyrenes informasjonsarbeid på alle plattformer.

 • Å være med å bygge opp og ha hovedansvar for innholdet på nye besøksretta hjemmesider.

 • Etablere nasjonalparkinformasjon på utvalgte steder.

 • Bidra til å styrke formidling av verneområdene på nett, i media og i brosjyrer.

 • Etablere en fast arena for dialog med reiselivet i og rundt verneområdene.

 Arbeidet vil være knyttet opp mot nasjonalparkstyrenes arbeid med besøksstrategier.

Vi søker deg som:

 • Kan informasjonsarbeid og er kreativ i formidlingsarbeidet.

 • Har god digital forståelse, behersker relevant programvare og raskt kan sette deg inn i nye tekniske løsninger.

 • Har interesse for villrein, natur- og verneområder.

 • Kan bruke foto og video i formidlingsarbeidet.

 • Har prosjekterfaring.

 • Har gode samarbeidsevner og kan jobbe godt både selvstendig og i team.

 • Har formell kompetanse innen informasjonsarbeid. Det er også ønskelig, men ikke et krav til formell kompetanse innen biologi/naturforvaltning og /eller kulturminner/kulturminneforvaltning.

 • Skriver og snakker godt norsk og engelsk, og behersker gjerne andre språk.

 • Har førerkort og ønsker å jobbe fra Hjerkinn.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

 • Kreativt, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.

 • Nært samarbeid med den lokale forvaltningen av verneområdene.

 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av arbeidsoppgaver.

 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning.

 • Kontorplass på Norsk Villreinsenter på Hjerkinn.

Prosjektets varighet: 3 år fra oppstartsdato.

Ønska oppstart: snarest mulig.

Søknadsfrist: 28. januar 2020.

Kontakt daglig leder Raymond Sørensen ved spørsmål: 91 62 37 15.

Mer info om Norsk Villreinsenter på  www.villrein.no

Mer info om verneområdene på

www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre/ og

www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/

 

Søknad med CV og tre referanser sendes til: raymond.sorensen@villrein.no

villrein.no – Raymond Sørensen