Har kartlagt Fjellheimen villreinområde


Prosjektet i Fjellheimen har skaffet til veie ny kunnskap bl.a. om reinens vinterbeiter. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Prosjektet i Fjellheimen har skaffet til veie ny kunnskap bl.a. om reinens vinterbeiter. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I Fjellheimen villreinområde foreligger det nå et oppdatert datasett om reinens arealbruk. Initiativet til prosjektet kom fra villreinutvalget i området, og resultatet er bl.a. viktig for den kommende miljøkvalitetsnormen for villrein.

I forbindelse med en felles kommunedelplan for Fjellheimen kom behovet for mer kunnskap om villreinens arealbruk opp, og et kartleggingsprosjekt ble satt inn som et viktig tiltak i handlingsplanen, med villreinutvalget som ansvarlig aktør. Behovet for denne kunnskapen ble ytterligere forsterket da Miljødirektoratet satt i gang arbeid med en miljøkvalitetsnorm for villrein.

Les også “Skal kartlegge Fjellheimen” (villrein.no)

Norsk villreinsenter (NVS) har i en rekke norske villreinområder fått slike kartleggingsoppdrag fra Miljødirektoratet. NVS har også fått et oppdrag fra direktoratet om å utarbeide en mal for slike prosjekter. Arbeidet med denne malen har gått parallelt med kartleggingsprosjektet i Fjellheimen.


Forside på NVS Rapport 28/2020 “Fjellheimen villreinområde. Kartlegging av arealbruk”. Klikk for stort bilde. Link lenger ned i saken.

Det er villreinutvalget som har vært hovedansvarlig for arbeidet med kartleggingsprosjektet i Fjellheimen. Prosjektleder har vært Siri W. Bøthun fra Sogn Naturforvaltning AS. NVS har hatt en representant i styringsgruppa. Styringsgruppa har for øvrig hatt med seg deltakere fra to av kommunene, fylkesmannen, verneområdeforvalteren for Nærøyfjorden og Stølsheimen, BKK viltfond, villreinutvalget og villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell.

Målet med prosjektet har altså vært styrke kunnskapsgrunnlaget om reinens bruk av området ved å definere både leveområde, samt ulike årstidsbeiter, kalvingsområder og trekkpassasjer. Det har dessuten vært et mål å gjøre kunnskapen tilgjengelig for forvaltning, interesseparter og publikum for øvrig.

Prosjektet har søkt å skaffe til veie all tilgjengelig kunnskap om reinen i Fjellheimen og sammenstille dette. Dette gjelder både tidligere arbeid, nedskrivninger, tellinger, registreringer m.m., men også nye “intervjuer”/møter med en rekke kjentfolk i områdene.

Parallelt med kartleggingsprosjektet har det også vært gjort arbeid for å peke ut fokusområder i villreinområdet. Fokusområder vil si områder der det er konflikt mellom hensynet til villrein og hensynet til andre samfunnsinteresser. «Kongstanken» bak arbeidet med fokusområder, er at de skal identifiseres og videreutvikles i bredt sammensatte forsamlinger. Her skal representanter for de ulike interessene sitte rundt samme bord, for å forsøke å oppnå felles kunnskapsgrunnlag, felles virkelighetsoppfatning og felles mål. I Fjellheimen ble det nedsatt en stor referansegruppe som skulle jobbe med å peke ut slike fokusområder. Dette arbeidet ble ledet av Anders Mossing ved NVS.


Engasjerte deltakere i referansegruppa jobber her med utpeking av fokusområder. Foto: Anders Mossing

Engasjerte deltakere i referansegruppa jobber her med utpeking av fokusområder. Foto: Anders Mossing

villrein.no – Anders Mossing