Kvalitetsnormen er på plass


Kvalitetsnorm for villrein er nå fastsatt og mange aktører i villrein-Norge er spent på det videre arbeid. Foto: Anders Mossing

Kvalitetsnorm for villrein er nå fastsatt og mange aktører i villrein-Norge er spent på det videre arbeid. Foto: Anders Mossing

Kvalitetsnorm for villrein ble den 23. juni fastsatt av Kongen i ståtsråd etter lang tids arbeid i kulissene. Ved å etablere objektive grunnlag for å vurdere bestander, beitetilgang og menneskelig påvirkning, håper man at forvaltningen skal bli mer forutsigbar og kostnadseffektiv. Det vil hjelpe til å sikre fremtidig livskraftige bestander med villrein i Norge.

Les også “Negative påverknader på villreinen skal kartleggast” (regjeringen.no)

Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta vare på den europeiske villreinen. Opprinnelig fantes villrein i hele fjell-Norge, og i store sammenhengende bestander. På grunn av menneskelige inngrep er villreinen i Norge i dag fordelt på 24 mer eller mindre atskilte områder. Flere av disse består igjen av delbestander med lite utveksling og det er fare for ytterligere oppdeling. Kvalitetsnormen skal være et verktøy for å forsøke og forhindre en slik utvikling, og aller helst være i stand til å reversere “tidligere synder”.

Kvalitetsnormen er bygd opp etter et slags trafikklys-system. Grønt lys betyr god tilstand, gult lys middels, mens rødt lys betyr dårlig tilstand. Det er en rekke ulike parametre som skal måles og undersøkes før man kan plassere det enkelte villreinområde i en gitt farge. Disse parametrene er knyttet til bestandsforhold (slaktevekter, tilvekst m.m.), lavbeiter (mattilgang og -kvalitet), samt leveområde og menneskelig påvirkning.

Det er et mål om at alle villreinområder skal ha minimum middels kvalitet, altså gult lys. Lyser det rødt, eller er fare for det, skal man vurdere å utarbeide en tiltaksplan for å bedre situasjonen.

Det faglige grunnlaget for fastsettelse av kvalitetsnormen ble laget av en bredt sammensatt ekspertgruppe. Les mer her.

villrein.no – Anders Mossing