Har du en god idé i magen, som kan hjelpe villreinen i Rondane og Sølnkletten?


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

Har du gode ideer til ting som kan gjøres for å hjelpe villreinen i Rondane og Sølnkletten, men gjerne  skulle hatt noen kroner for å komme i gang? Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten har nå 167 076 kr til utdeling til de som har lyst til å sette i gang tiltak som fremmer villreinen. Les mer under om hvordan du går fram.

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten lyser nå ut tiltaksmidler for 2020, i alt kr. 167.076. Målet med midlene er å fremme
forvaltningen og forståelsen for villreinen i Rondane og Sølnkletten.

Det kan søkes om midler til tiltak som:
• styrker forvaltningen av villreinstammene
• fremmer befolkningens forståelse og kunnskap om
villreinen sin bruk av fjellområdene, særlig blant barn og unge.
• følger opp Regional plan for Rondane og Sølnkletten
• styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i
nåtid og fortid.

Vil du søke må du få med følgende i din søknad:
• Målsetting og beskrivelse av tiltaket
• Budsjett og finansieringsplan
• Tidsramme for gjennomføring
• Fullstendig navn på søker med kontaktperson

Med begrensa midler vil mye av tiltaksmidlene måtte gå til utvalgenes arbeid med bestandsovervåking.

Søknaden sendes som e-post til fmopmvo@fylkesmannen.no
Søknadsfrist:
25. mai 2020.