God deltakelse og stort engasjement på FAGDAGEN


De fleste av innlederne ble i den avsluttende seansen på fagdagen utfordret til å se inn i krystallkula og dele sine tanker om hvordan villrein-Norge ser ut om 20 år. Fra venstre LARS NESSE, Leder i Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og sa…

De fleste av innlederne ble i den avsluttende seansen på fagdagen utfordret til å se inn i krystallkula og dele sine tanker om hvordan villrein-Norge ser ut om 20 år. Fra venstre LARS NESSE, Leder i Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og sauebonde i Lærdal, JAN OLAV SOLSTAD, Kommunestyrerepresentant og leder i fjellstyret, OLAV STRAND, NINA, VEMUND JAREN, Miljødirektoratet, BJØRNAR YTREHUS, forsker NINA og medlem av VKM, ERIK LUND, Miljødirektoratet, HARALD ØVERBY, Mattilsynet og ordstyrer/provokaTOR PUNSVIK, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Fagdagen i regi av Villreinrådet i Norge, ble i år arrangert på Honne Hotell & Konferansesenter på Biri den 7. og 8. juni. Det var naturlig nok stor fokus på CWD og Nordfjella, men utfordringer og løsninger rundt bruken av villreinfjella – og da spesielt Rondane – ble også behørig presentert.

Skrantesjuke/CWD
Etter at avgjørelsen om å ta ut hele stammen i Nordfjella (sone 1) ble tatt, har selvfølgelig engasjementet og interessen for skrantesjuka nådd nye høyder. Spesielt i en del sosiale medier florerer det med ulike synspunkter og skarpe meninger. Det er uten tvil mye usikkerhet på dette feltet – også blant forskere og forvaltere – og derfor usedvanlig viktig med en slik fagdag hvor kunnskap formidles og synspunkter deles. Det er få arenaer hvor jegere, rettighetshavere og andre villreininteressenter kan utveksle kunnskap og synspunkter med en så bred forsamling av representanter fra relevante forskningsmiljøer, forvaltning og politiske organer.

Mange utfordringer
Selv om skrantesjuka tok mye av fokuset på fagdagen, er det liten tvil om at villreinforvaltningen fortsatt står overfor andre store utfordringer. Ulike næringsinteresser, hyttebygging, friluftsaktiviteter, sportsarrangementer osv. kan hver for seg være “uskyldige” enkelthendelser eller -inngrep. Men når vi, som for eksempel med Rondane, fikk presentert en totaloversikt over alle inngrep, arrangementer, aktiviteter – eller ønsker/søknader om slike – er det skremmende å se hvor stort press og konkurranse det i sum er på villreinens fjellareal. Her ligger det fortsatt store utfordringer, spesielt politiske, i å få en helhetlig forvaltning av våre villreinregioner som i tilstrekkelig grad hensyntar nettopp villreinen.

Villrein-Norge om 20 år
Selv om dagens villreinproblemer og -utfordringer fikk mye fokus, ble fagdagen avsluttet med en seanse av en mer fremtidsrettet karakter. Her ble dagens foredragsholdere utfordret til å se i krystallkula og på noen få minutter dele sine tanker om hvordan villrein-Norge ser ut om 20 år. På tross av dagens tidligere tegning av ganske mørke villreinskyer, og representantenes ulike ståsteder, var gjennomgangstonen overraskende positiv og ga så absolutt optimisme med tanke på villreinens framtid.
En fin avslutning på en interessant fagdag som forhåpentligvis gjorde alle de drøyt 65 fremmøtte litt klokere og ga inspirasjon og energi til ytterligere innsats for villreinens beste.


Her kan du se programmet for fagdagen.

Her kan du se noen av foredragene som ble holdt på fagdagen:


villrein.no – Fred Ivar Aasand