“Villreinfjellet som verdiskaper”


Verdiskapingsprogrammet skal fremme verdiskaping i bred forstand, ikke bare økonomisk. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Verdiskapingsprogrammet skal fremme verdiskaping i bred forstand, ikke bare økonomisk. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Miljødirektoratet åpner nå for søknader til verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper”. Det skal deles ut 5 millioner årlig over en femårsperiode. Søknadsfristen er 1. september 2017.

“Villreinfjellet som verdiskaper” er et nytt program med formål å stimulere til bred verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene, særlig innrettet mot ulike deler av reiselivet. Programmet skal bidra til en god gjennomføring av de regionale planene, og til å utvikle og spre kunnskap om villreinen og villreinfjellet til ulike målgrupper.

Hva slags verdiskaping?
En hovedmålsetting i programmet er at de nasjonale villreinområdene skal kunne fremme verdiskaping i en utvidet sammenheng, ikke bare i form av kroner og øre. Med bred verdiskaping menes her både miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping som gjensidig er avhengig av hverandre. Den verdimessige økningen skjer ikke alltid i pengemessig forstand. For eksempel vil en miljømessig verdiskaping for villreinen kunne være at menneskeskapte barrierer slik som veier og stier reduseres eller fjernes slik at villreinen kan gjenoppta gamle trekkruter og få økte beitemuligheter.

Hvem kan søke?
Den som skal søke om å bli eier av et hovedprosjekt må ha tilstrekkelig organisatorisk og administrativ kapasitet og kompetanse til å kunne drive et slikt prosjekt. Kommuner, sammenslutninger av flere kommuner, og fylkeskommuner vil bl.a. tilfredsstille disse kravene. Programmet er geografisk avgrenset til de 61 kommunene som er omfattet av regionale planer. Fylkeskommunene vil være en viktig aktør for samspillet med handlingsprogrammene i de regionale planene. Mindre aktører som reiselivslag, frivillige lag og foreninger, grunneierlag og enkeltpersoner med gode ideer, men som ikke fyller kravene til hovedprosjekteiere, kan eventuelt gå sammen med kommuner eller andre større aktører i en søknad om hovedprosjekt. Prosjektene bør ha samarbeidspartnere som representerer ulike interesser i arbeidet, f. eks fra forvaltning, utdanning, grunneiere og reiseliv.

Mer informasjon
Miljødirektoratet har utarbeidet en programplan for verdiskapingsprogrammet “Villreinfjellet som verdiskaper”, som inneholder mer og detaljert informasjon. Her kan man laste ned programplan og vedlegg.

Det legges opp til elektroniske søknader gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Link til elektronisk søknadssenter.

Les også: “Nytt verdiskapingsprogram for nasjonale villreinområder”.

 

villrein.no – Anders Mossing