Blir det tunneler på Rv 7?


Villreinflokk på Skaupsjønuten. Foto: Morten Elgaaen/SNO

Villreinflokk på Skaupsjønuten. Foto: Morten Elgaaen/SNO

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen presenterte i forrige uke innholdet i en ny konseptvalgutredning (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda. Anbefalingene inneholder blant annet “korte tunneler”, som vil kunne bedre trekkmulighetene for villreinen.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt KVU’en fra Statens Vegvesen. Arbeidet skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Dette kalles ekstern kvalitetssikring (KS1). Slike prosesser er relativt tidkrevende, men det er allikevel “et lys i tunnelen” for villreininteressene.

Bakgrunn for utredningene er spesielt et ønske om å redusere avvisningseffektene for villrein forårsaket av veiens utforming og trafikk, samt å bedre vinterregulariteten. Reduserte avvisningseffekter vil gi villreinen bedre tilgang til lite utnyttede beitearealer langs veien, samt mulighet til utveksling mellom dyr på Hardangervidda og dyr i Nordfjella villreinområder.

I lengre tid har ulike konsepter for å imøtekomme behovene vært utredet, deriblant Konsept 2; “korte tunneler”. Dette konseptet innebærer en rekke kortere tunneler (på steder der reinen erfaringsmessig vil trekke), samt bruk av overskuddsmasse til heving av veibanen (slik at snøen i mindre grad bygges opp).

Statens Vegvesen anbefaler i den nye KVU’en en redusert variant av Konsept 2, som de regner som konseptet med lavest investeringskostnad blant konseptene med tilfredsstillende måloppnåelse. Dette innebærer bygging av en tunnel på ca. 6,25 km ved Dyranut, samt at overskuddsmasser fra utbyggingen brukes til å etablere en “høyfjellsprofil” på utsatte strekninger. Det bemerkes videre at tiltakene i K2 vil ha liten verdi om man ikke også er villig til å følge opp med begrensninger på annen aktivitet i berørte områder. På lang sikt kan det bli aktuelt å realisere konsept K2 i sin helhet. Det betyr i så fall at man i fremtiden kan vurdere etappevis utbygging av opptil fire andre tunneler på Hardangervidda, videre østover mot Haugastøl.

Alt i alt gir KVU’en håp for fremtiden. Det er et stort og viktig prosjekt for villreinen. Kanskje lykkes man med å defragementere landskapet, slik at Langfjella igjen kan bli et sammenhengende leveområde for villrein.

Les mer i KVU rv7.

Aktuelle villreinfaglige publikasjoner knyttet til temaet:
NINA Rapport 106 Rv7-tunneler på Hardangervidda (pdf)
NINA Rapport 131 Reinens bruk av Hardangervidda (pdf)
NINA Rapport 1121 Veger og villrein (pdf)

villrein.no – Anders Mossing