Døde reinsbukker fortsatt et “mysterium”


Slik ble en av de døde reinsbukkene funnet. Foto: Vegar Hvamb

Slik ble en av de døde reinsbukkene funnet. Foto: Vegar Hvamb

Gjennom sommeren og høsten i 2014 og 2015 har en rekke døde reinsbukker blitt funnet i Brattefjell-Vindeggen. En ny rapport fra Veterinærinstituttet etter prøvetaking av de døde bukkene gir dessverre ikke svar i saken.

Funnene har skapt mye forvirring og hodebry for forvaltningen i området. Totalt 11 døde bukker er funnet “selvdøde” uten synlige skader. Reinen i Brattefjell-Vindeggen bruker store skogsarealer gjennom sommer og tidlig høst, og det er i disse områdene bukkene har blitt funnet. Hvorvidt man har funnet de fleste, eller om dette bare er “toppen av isfjellet” er et ubesvart spørsmål.

Det har vært utfordrende å finne bukkene tidlig nok og i en tilstand der de lar seg obdusere, for om mulig å finne svar. Prøver fra tre dyr ble allikevel samlet inn og oversendt Veterinærinstituttet gjennom sommer og høst 2015.

Nå er rapporten fra Veterinærinstituttet klar, uten at den gir svar som man håpet på. Prøvene som besto av hoder fra alle tre dyr var generelt i litt dårlig tilstand pga. foråtnelse. De var derfor vanskelig å vurdere. Alle hadde rikelig med fett i øyehula, som tyder på dyr i generelt godt hold. En av bukkene hadde betydelige mengder bremselarver i svelget, men ikke antatt som dødsårsak. Videre ble prøvene undersøkt for sykdomsbakterier og ondartet katarrfeber-virus, men det var ingen utslag overhodet.

Selv om forvaltningen og lokale ressurspersoner har gjort sitt ytterste for å avdekke og ta prøver av døde dyr, er Veterinærinstituttets håp at man skal lykkes i samle inn enda “ferskere” prøver ved eventuelle nye tilfeller. Helst ønsker de å gjennomføre fullverdig feltobduksjon med prøveuttak på ferskt døde dyr.

Les mer i Veterinærinstituttets prøvesvar.

villrein.no – Anders Mossing