Fjellreven er på tur sørover


Denne fjellreven ble fotografert av Kai Rune Olsen som var på rypejakt i Njardarheim torsdag 10. september.

Denne fjellreven ble fotografert av Kai Rune Olsen som var på rypejakt i Njardarheim torsdag 10. september.

På denne tida av året er det mange som ferdes i fjellet, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) blir med jevne mellomrom kontaktet av folk som har sett fjellrev eller som har kommet over et fjellrevhi. 

– Dette setter vi stor pris på, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA. – Slike meldinger er viktige for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev. Denne uka fikk vi  for eksempel melding om en observasjon av fjellrev fra Setesdalsheiene, nærmere bestemt i  Njardarheim. Her har ikke fjellreven vært sett på mange ti-år! Det som er veldig spennende, er at dette ser ut til å være en valp av året. Valper av året får tidligere en lys pelsdrakt enn de voksne.  Det ser jo ut til at denne snart er klar for vinteren, noe som kan tyde på at det faktisk har vært en yngling av fjellrev i dette området. Det er i så fall svært gledelig! Vi har fått meldinger om flere observasjoner sør for Hardangervidda vinterstid, men dette er den første sommermeldinga, som da kan vise seg å være en yngling. Melding om slike observasjoner i kanten av utbredelsesområdet er svært verdifulle for overvåkingsprogrammet på fjellrev, understreker Eide.

Overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene. Overvåking av fjellrevhi har pågått i mer enn 30 år i enkelte områder i Norge. Siden 2003 har programmet samlet alle kjente hi-lokaliteter for fjellrev i en felles nasjonal database.  Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvar for oppbygning, kvalitetssikring, oppdatering og sammenstilling av resultatene i denne databasen. Statens Naturoppsyn, SNO, har ansvaret for den praktiske utførelsen av registrerings- og kontrollvirksomheten.  En gang i året overføres resultatene til Miljødirektoratets Naturbase.

Utrydningstruet pattedyr

I NINA Rapport 1080 «Fjellrev i Norge 2014. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev», påpekes blant annet følgende:

«Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Til tross for fredning siden 1930 har fjellreven i Norge inntil nylig vært i vedvarende tilbakegang, delbestander har dødd ut og store høyfjellsområder har lenge vært uten ynglende fjellrev. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, i tilknytning til den første handlingsplanen for fjellrev. Gjennom overvåkningsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrev-lokaliteter årlig. 2014 ble et rekordår for fjellreven i Norge, med totalt 46 ynglinger og minimum 321 valper født. I Sør-Norge ble det registrert 26 ynglinger, mens det fra Nord-Trøndelag og nordover ble registrert 20 ynglinger. Dette er det høyeste antall ynglinger som er registrert siden oppstarten av det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. Antall individer påviste fra DNA var også rekordhøyt, med 121 identifiserte individer og en estimert minimumsbestand på 125 individer. I likhet med 2013, var 2014 et godt smågnagerår i Sør-Norge, noe som forklarer det høye antallet ynglinger og store valpekull. Nord-Trøndelag og Nordland hadde langt flere ynglinger av fjellrev i 2014, enn i 2013, mens det i Troms og Finnmark bare ble registrert to kull i 2014 mot ingen i 2013. Kullene i Nord-Norge hadde relativt lave kullstørrelser, hvilket trolig skyldes moderat forekomst av smågnagere på våren. For minimum 21 av årets fjellrevkull hadde en eller begge foreldrene opprinnelse fra avlsprogrammet for fjellrev. Utsetting av fjellrevvalper fra avlsprogrammet har gitt en reetablering av bestanden i Snøhetta, som i dag er Norges største delbestand av fjellrev, med 13 dokumenterte ynglinger og 35 påviste voksne individer fra DNA-analyser i 2014. Bestanden på Finse synes også å være reetablert. Med utsetting av fjellrev på Hardangervidda er håpet å få til en reetablering over et større område. Fjellrevbestanden på Saltfjellet framstår mer robust enn for bare få år siden. Vi vet også at nabobestanden i svenske Vindelfjällen har vært i vekst, blant annet pga. immigrasjon av fjellrev satt ut i østlige deler av Saltfjellet (Junkeren). Utsetting av fjellrev viser seg med dette å være et svært effektivt tiltak for å reetablere og styrke fjellrevbestander i Norge og Skandinavia».

 

Registrerte ynglinger av fjellrev i 2015

Status for årets fjellrevynglinger (siste oppdatering gjort av NINA 19. august 2015) er 35 kull og minimum 180 valper. Dette er årets resultat så langt: 

Finse, Ulvik, 3 kull, min 15 valper
Snøhetta, Oppdal, 1 kull, min 3 valper
Forollhogna, Kvikne, 1 kull, min 7 valper
Kjølifjellet/Sylane, Tydal, 4 kull, min 20 valper
Blåfjellet, Lierne, 5 kull, min 12 valper
Hestkjølen, Lierne, 5 kull, min 23 valper
Børgefjell, Røyrvik, 3 kull, min 2 valper
Børgefjell, Hattfjelldal, 2 kull, min 11 valper
Junkeren, Rana, 4 kull, min 27 valper
Saltfjellet, Saltdal, 6 kull, min 41 valper
Indre Troms, Målselv, 2 kull, min 17 valper
Reisa Nord, Kautokeino, 1 kull, min 2 valper

 

Nyt opplevelsen –  hold avstand

– Vi mottar årlig flere tilfeldige meldinger fra publikum om observasjoner av fjellrev og funn av nye fjellrevhi. Disse meldingene loggføres fortløpende, og kan være viktige for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev. Skulle du få et glimt av fjellreven, så nyt opplevelsen. Men vis hensyn, og hold avstand fra hilokaliteter. Du bør heller ikke følge etter fjellreven om du skulle komme på sporet av den. Blir fjellreven forstyrret ved hiet, kan den sky området, presiserer seniorforsker Nina E. Eide.

 

Les mer om fjellrev:

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Avlsprogrammet for fjellrev (NINA)

Har du sett fjellrev? (NINA)

Fjellrev (mljøstatus.no)

 

 

 

villrein.no – Arne Nyaas