Norsk Villreinsenter kartlegger reinen


Denne bukken vandrer rundt i Norefjell-Reinsjøfjell. Nå skal den og de andre dyras arealbruk kartlegges nærmere. Foto: Anders Mossing

Denne bukken vandrer rundt i Norefjell-Reinsjøfjell. Nå skal den og de andre dyras arealbruk kartlegges nærmere. Foto: Anders Mossing

Norsk Villreinsenter har akkurat igangsatt to nye prosjekter for å kartlegge villreinens arealbruk. Det er områdene Brattefjell-Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell som nå står for tur.

I samband med de regionale planprosessene som ble gjennomført for våre ti nasjonale villreinområder, utarbeidet Norsk Villreinsenter de villreinfaglige kartgrunnlagene. For disse politiske prosessene, som skulle balansere bruk og vern, var det helt avgjørende med et godt faglig grunnlag. Dessverre er det slik at den kartfestede kunnskapen om hvordan reinen bruker de andre 13 områdene, ganske mangelfull. For forvaltningsmessige og/eller politiske avgjørelser har man behov for kunnskap om hvordan reinen faktisk bruker området og til hvilke årstider.

De fleste av disse områdene ble oppdatert midt på 1990-tallet og det var de ulike kommunene som selv hadde ansvaret for oppdateringen. Dataene bærer preg av at noen kommuner har gjort en ganske god jobb, mens andre i liten grad har bidratt til oppdateringen. I flere områder er det liten sammenheng over kommunegrenser, samt at viktige funksjonsområder (så som kalvingsområder og beiteområder) mangler.

Norsk Villreinsenter starter nå med områdene Brattefjell-Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell, og prosjektene skal ferdigstilles våren 2016. Målsetningen er at man ved prosjektets avslutning skal ha en tydelig definert leveområdegrense, altså hvor vi finner reinen i et årstidsperspektiv og med en langsiktig tilnærming. Innenfor denne avgrensningen skal det angis beiteområder for ulike årstider, yngleområder (brunst og kalving), samt trekkområder som viser hvilke områder brukes av reinen til forflytning innen leveområdet.

Prosjektene vil søke bred deltakelse hos både lokale, regionale og nasjonale ressurspersoner. Hvis noen er spesielt kjent i disse to områdene og mener de har kunnskap som kan komme til nytte, bes de om å ta kontakt med Anders Mossing eller Lena Romtveit ved Norsk Villreinsenter Sør. Forøvrig vil det bli avholdt lokale møter etter behov i perioden fremover.

Håpet er at vi i årene som kommer sammen kan løfte det kartfestede kunnskapsnivået for mange av de små villreinområdene til nye høyder.

villrein.no   Anders Mossing