“Hjorteviltforskriften” revideres


Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Miljødirektoratet har nylig sendt ut forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt på høring. Det nye forslaget inneholder ikke de store endringene, men fokuserer på økt brukervennlighet og presisering av visse bestemmelser.

Den største endringen som foreslås er selve oppbyggingen av forskriften. Forslaget om strukturell endring er basert på et ønske om økt brukervennlighet. I Norge har vi fire hjorteviltarter som aktivt forvaltes gjennom jakt og bestandsplanlegging. Det offentlige ansvaret for forvaltning av elg, hjort og rådyr ligger hos kommunen, mens villrein forvaltes av oppnevnte villreinnemnder. Tilsvarende er ulike deler av regelverket relevant for ulike rettighetshavere, avhengig av hvilken art det skal jaktes på. Det foreslåes derfor en struktur hvor forvaltning av villrein omtales i et eget kapittel. Den strukturelle endringen vil gjøre det lettere for forvaltere, rettighetshavere og jegere å finne fram til bestemmelser som er relevante for den jakten og bestandsplanleggingen de skal drive. I forslaget forsøker man også å harmonisere alle tidsfrister i forhold til forvaltningspraksis.

En helt spesifikk endring er navn på et av våre 23 villreinområder. Ottadalen forelås endret til Reinheimen-Breheimen, etter søknad fra villreinnemnda for området.

Høringsfristen er satt til 31. mai 2015. Les mer her. 

Høringsdokumenter
Forslag til revisjon av hjorteviltforskriften
Oversikt over frister

villrein.no   Anders Mossing