Foreslår 7000 dyr i kvote på Vidda


Hardangervidda er Norges desidert største villreinområde. Her ett av tellebildene fra 20. februar 2011. Foto: Randi Halland

Hardangervidda er Norges desidert største villreinområde. Her ett av tellebildene fra 20. februar 2011. Foto: Randi Halland

Av kvoten på 9000 dyr ble 2575 felt på Hardangervidda i fjor høst. Det ga en fellingsprosent på 28,6. Jakttida ble utvidet med 12 dager, fra og med 1. oktober til og med 12. oktober. Totalt 210 dyr ble felt i den utvidede jaktperioden, de fleste i Vinje kommune. For årets jakt foreslår rettighetshaverne en kvote på 7000 dyr; 1200 frie dyr og 5800 simle-/ungdyrkort med kalven inkludert.

 Rettighetshaverne behandlet kvoteforslaget i vårmøtet på Geilo sist helg. Der kom det fram at Hardangervidda Villreinutval har en «plan B» dersom nemnd og/eller direktorat setter foten ned for å inkludere uttak av kalv på simle-/ungdyrkortene. Da kommer villreinutvalget til å foreslå en kvote på 8000 dyr, fordelt på frie dyr, simle/ungdyr og kalv.

 I kortanalysen for 2014 (felling og kontrollkort) viser sekretær Svein Erik Lund til følgende kommunevise fordeling av fjorårets fellinger: Vinje 628, Nore og Uvdal 511, Ullensvang 270, Eidfjord 160, Tinn 597, Ulvik 39, Odda 297, Hol 65, Aurland 2 og Rollag 6, totalt 2575 fellinger.

 

 Felling av bukk i brunst

«I etterkant av jakta i 2008 var det avisoppslag og innslag på radio om jegere som i slutten av jakta felte voksne bukker i brunst. Villreinutvalet har derfor etter dette oppfordret jegerne til ikke å felle voksen bukk etter 20. september. I årene 2008 – 2012 ble det felt mellom 8 og 15 voksne bukker etter denne datoen. Ut fra dette syntes det ikke å være noe problem med felling av voksen bukk i brunst. Dette ble imidlertid dramatisk endret høsten 2013 hvor hele 69 stk. voksen bukk ble felt etter 20/9. 36 stk. av disse ble felt etter 25/9. Det var hovedsakelig i kommunene Vinje (31 stk.), Odda (16 stk.) og Ullensvang (11 stk.) denne seine bukkefellingen foregikk. Høsten 2014 ble det felt 74 bukker etter 20/9. Av disse ble 35 stk. felt i perioden 25.-30. september og 11 stk. etter 1. oktober. 33 av bukkene ble felt i Odda og 22 i Vinje. En slik jakt på det som i mange tilfeller trolig er bukk i brunst, samsvarer lite med jakttradisjonene på Hardangervidda som har hatt et sterkt fokus på reinen som matressurs», skriver sekretær Svein Erik Lund i kortanalysen for 2014.

 

Sterkt kritisk til det nye kontrollkortet

«Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 nye kontrollkort for alle villreinområdene i Norge. Villreinutvalet ga skriftlig og muntlige innspill på innhold og utforming av kontrollkortet og ønsket en ytterligere dialog rundt dette. Miljødirektoratet ønsket imidlertid ingen dialog og var i svært liten grad villig til å ta hensyn til gitte innspill. En for Hardangervidda viktig del av kontrollkortet var egne rubrikker der rettighetshaverne kunne signere kortet og gi tillatelse til ut- og innførsel av kontrollkort. Dette for å få en enkel og lett forståelig overføring / kortflyt. Miljødirektoratet fjernet disse rubrikkene på det nye kontrollkortet noe som trolig har medført at mange kort er overført uten nødvendige skriftlige tillatelser. Av innleverte kontrollkort med felling der en med sikkerhet vet at kortet er benyttet på annet vald, manglet 46 % av korta utførselstillatelse og 36 % innførselstillatelse. Dette kan selvsagt foreligge på egne skriv, men det er grunn til å anta et dette ikke er tilfellet for flertallet av overføringene som mangler påføring. Villreinutvalet har også tidligere jobbet aktivt med direktoratet for å få inn disse rubrikkene, men direktoratet viser nå at de ikke har noen forståelse for hvordan kortflyten fungerer på Hardangervidda eller ønsker å bidra til en praktisk og enkel ordning til beste for rettighetshavere, jegere og oppsyn. Direktoratet bør som følge av dette vurdere å fjerne kravet til skriftlig inn- og utførselstillatelse for å flytte kontrollkort mellom vald. Hvorfor skal det offentlige bry seg med hvor reinen felles så lenge den felles og det skjer innenfor villreinområdet?» spør Lund i sin gjennomgang av fjorårets villreinjakt på Hardangervidda.

 


Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda Villreinutval, er sterkt kritisk til det nye kontrollkortet som ble tatt i bruk i fjor høst. Arkivfoto fra 24. november 2012. Foto: Arne Nyaas

Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda Villreinutval, er sterkt kritisk til det nye kontrollkortet som ble tatt i bruk i fjor høst. Arkivfoto fra 24. november 2012. Foto: Arne Nyaas

 

 

Villrein.no – Arne Nyaas