Snøhetta: Bruk av drone forbudt!


Drone.jpg

«Bruk av drone er forbudt!» Dette presiseres i kontrakten mellom rettighetshavere og jegere i Snøhetta villreinområde. To tilfeller ble registrert og rapportert til jaktoppsynet i fjor høst. Men oppsynet var for langt unna, og «dronejegerne» slapp unna.

 

Det var andre villreinjegere som varslet oppsynet om flygende droner i Dovre kommunes del av nasjonalparken og i ett av verneområdene i Nesset kommune – begge i villreinterrenget. Det tas for gitt at hensikten med dronebruken var å lokalisere villrein.

Avisa Tidens Krav omtalte saken for ei uke siden i et intervju med Per Skotvedt i forkant av årsmøtet på Dombås i går. Skotvedt er sekretær i Snøhetta villreinutvalg og oppsynsmann/sekretær i Sunndal fjellstyre.

    Det var jegere som rapporterte disse tilfellene til oss. Det var ingen i jaktoppsynet til stede som observerte eller kunne dokumentere dette. Derfor har ikke disse sakene fått noe etterspill. Men i framtida vil det bli reagert, understreket Skotvedt i avisintervjuet.

 

Tilføyelse i jegerkontrakten

Villreinutvalget og rettighetshaverne i Snøhetta er skjønt enige: Det er ikke lov å bruke motoriserte hjelpemidler under jaktutøvelse. Her vises det til bestemmelsene i Viltloven. I tillegg vises det til  forskriften for Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og til forskriftene for de ulike verneområdene. Bestemmelsene kan ikke mistolkes. Det er forbudt med motorisert ferdsel i sin alminnelighet i verneområdene.

Etter årsmøtet i går har punkt 8 i årets jegerkontrakt følgende ordlyd: «All jakt skal foregå humant og i h.t. bestemmelsene om Lov om viltet, med forskrifter, Lov om skytevåpen og ammunisjon, Lov om dyrevern m.v. Jegere plikter å ta med seg sitt eget avfall ned fra fjellet. BRUK AV DRONE ER FORBUDT!»

 

Høy fellingskvote

Under minimumstellinga den 14. mars i år ble det påvist 2231 dyr på Snøhetta Øst og 463 dyr på Snøhetta Vest, totalt 2694 dyr. Et enstemmig årsmøte fastsatte fellingskvoten på Snøhetta Øst til 1500 dyr, en økning på 100 dyr fra i fjor. På Snøhetta Vest blir kvoten i år som i fjor, 180 dyr.

 

Avgjørende jaktsamarbeid

Jakta de senere årene i Snøhetta-området har vist at jaktsamarbeid med åpne grenser og forlenget jakt (20. august t.o.m. 22. september) er helt avgjørende for jaktresultatet. Erland Løkken, leder i villreinutvalget, sier seg ekstra godt fornøyd med jaktresultatet i fjor. Av kvoten samlet på 1580 dyr ble 852 felt. Det ga en fellingsprosent på 53,9. Løkken karakteriserer fjorårsjakta som «en kraftig opptur».

Før årsmøtet i år hadde villreinutvalget mottatt forslag fra Eikesdal sameie, med ønske om å trekke seg fra «åpne grenser» (jakt med åpne grenser skjer innad på Vestområdet og innad på Østområdet, ikke områdene i mellom). Forslaget fra Eikesdal ble nedstemt. Det samme ble forslagene fra Sunndal som ønsket at indre fellesområde skulle åpnes fra første dag, samt tidligere åpning av fellesjaktområdet. Årsmøtet i Snøhetta har vedtatt følgende:

 VEST: Fellesjakt med åpne grenser (innad) f.o.m. 14. september og ut jakta.

 ØST: Indre felles jaktområde blir grensemessig som i 2015. Jakttid for indre fellesjaktområde f.o.m. 27. august og ut jakta. Åpne jaktgrenser (hele østområdet) f.o.m. 14. september og ut jakta.

 


Rettighetshaverne slutter opp om årsmøtet i Snøhetta villreinområde. Møtet i går ble holdt på Dombås Hotell. Foto: Arne Nyaas

Rettighetshaverne slutter opp om årsmøtet i Snøhetta villreinområde. Møtet i går ble holdt på Dombås Hotell. Foto: Arne Nyaas


Erland Løkken (til venstre) er en markant og tydelig leder. Han ble gjenvalgt som leder i Snøhetta villreinutvalg. Arne Granlund har vært oppsynsleder i Snøhetta i en årrekke. Også han ble gjenvalgt av årsmøtet. Foto: Arne Nyaas

Erland Løkken (til venstre) er en markant og tydelig leder. Han ble gjenvalgt som leder i Snøhetta villreinutvalg. Arne Granlund har vært oppsynsleder i Snøhetta i en årrekke. Også han ble gjenvalgt av årsmøtet. Foto: Arne Nyaas

villrein.no – Arne Nyaas