Droner forbudt ved jakt


Det er forbudt å bruke droner i forbindelse med jakt.

Det er forbudt å bruke droner i forbindelse med jakt.

“Ser at Snøhetta villreinområde i jegerkontrakten har forbud mot å benytte droner i forbindelse med jakt. Det er greit at dette presiseres i jegerkontrakter, men det er ikke nødvendig for droner i denne sammenhengen defineres som luftfartøy, og følgelig er de forbudt, jfr. viltlovens § 21”. Dette presiserer Ingebrigt Stensaas i Miljødirektoratet overfor redaksjonen i villrein.no.

 

I et notat fra Miljødirektoratet datert 18. desember 2014 presiseres følgende:

“Miljødirektoratet viser til henvendelser med spørsmål om droner er tillatt benyttet i forbindelse med utøvelse av jakt.  

Lov om jakt og fangst (viltloven) av 29. mai 1981 nr. 38, regulerer bruk av luftfartøy i forbindelse med jakt. I § 21 heter det:

Det er forbudt under jakt:

[..]
b) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy til forfølging av vilt eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegere
c) å bruke luftfartøy eller motorkjøretøy utenfor vei til lokalisering av vilt
d) å løse skudd fra luftfartøy eller motorkjøretøy.

Viltloven med forskrifter regulerer hva som er tillatt i forbindelse med jakt, felling og fangst, og luftfartøy er forbudt å benytte i forbindelse med jakt. Viltloven benytter begrepet luftfartøy i § 21. Formålet ved å forby bruk av luftfartøy og motorkjøretøy er å hindre at det benyttes til å avlede viltets oppmerksomhet og hjelp til å lokalisere vilt ved å foreta en sveip over jaktterrenget før og under jakt.

Regelverket som regulerer flyving med droner administreres av Luftfartstilsynet. En forskrift som vil regulere bruken av droner er på høring med høringsfrist 21. april 2015, men inntil den er ferdig er det forskriften:AIC-N 14/13 20 JUN Bruk av ubemannede fartøyer“ som gjelder. Der heter det:

Fjernstyrte innretninger som er ment å bevege seg i luften og som ikke brukes utelukkende for rekreasjon, sport eller konkurranse, vil være luftfartøy som er omfattet av RPAS-begrepet.

Droner som brukes i forbindelse med jakt defineres av Luftfartstilsynet som et luftfartøy. Jakt har et selvstendig formål som ligger utenfor begrepet; brukes utelukkende for rekreasjon, sport eller konkurranse. Formålet med jakt, felling og fangst er å høste av viltproduksjonen til gode for landbruksnæring og friluftsliv, jf viltlovens § 1. (Lovens formål). 

Ut ifra det kjennskap Miljødirektoratet har til dronenes bruk og funksjon vil det stride mot viltlovens intensjon og bestemmelser. Droner kan benyttes til både å lokalisere, forfølge og å avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Derfor er droner forbudt å benytte i forbindelse med jakt, felling og fangst”.

 

villrein.no – Arne Nyaas