Sterkt kritisk til forenklingsforslaget


Fylkesmannen i Vest-Agder er kritisk til fagrapporten "Forenkling av utmarksforvaltningen", og frykter at utmarksstyrer med ansvar for villreinforvaltningen, vil føre til at hensynet til villreinens leveområder vil bli dårligere ivaretatt enn i dag.…

Fylkesmannen i Vest-Agder er kritisk til fagrapporten “Forenkling av utmarksforvaltningen”, og frykter at utmarksstyrer med ansvar for villreinforvaltningen, vil føre til at hensynet til villreinens leveområder vil bli dårligere ivaretatt enn i dag. Foto/ill.: Arne Nyaas

Fylkesmannen i Vest-Agder er kritisk til fagrapporten “Forenkling av utmarksforvaltningen”, og påpeker at fagrapporten er “faglig grunn og mangelfull”. – Vi frykter at utmarksstyrer med ansvar for villreinforvaltningen vil føre til at hensynet til villreinens leveområder vil bli dårligere ivaretatt enn i dag. Vi fraråder at de statlige villreinnemndene legges ned, er det klare rådet fra FM Vest- Agder.

I pkt 6.4 Utmarksstyrer påpeker Fylkesmannen i Vest-Agder blant annet følgende:

“Fylkesmannen er positiv til intensjonen om å samle flest mulig av oppgavene innen utmarksforvaltning til færrest mulig organer. Faggruppen foreslår så vel de statlige villreinnemnder som verneområdestyrene fjernet, og deres oppgaver lagt til et utmarksstyre.

Faggruppen har under 6.2 sagt at faggruppens viktigste premiss er brukerperspektivet. Ut fra dette perspektivet kan en se forslagene om et utmarksstyre med ansvaret for det meste av utmarksforvaltningen.

Det er imidlertid ikke skissert hvor store områder slike utmarksstyrer skal favne, hvilke mandat de skal gis eller hvordan prosessen fram til oppnevning i rådet skal foregå. Det er for Fylkesmannen ikke lett å se at dette vil medføre verken forenkling, økt effektivitet eller ressurssparing. Eksempelvis favner Villreinnemnda for Setesdalsområdet sitt ansvarsområde i dag tre villreinområder, 18 kommuner i 5 ulike fylker og trolig mellom 5 og 700 rettighetshavere. Det er ikke lett å forestille seg at et bredt sammensatt utmarksstyre som effektivt skal kunne ivareta utmarksspørsmål i dette området. Innenfor Setesdal Ryfylke villreinområde aleine er det snakk om 13 kommuner i 5 fylker og med mer enn 400 rettighetshavere.
Fylkesmannen kan ikke forstå hvordan et slikt utmarksstyre skal kunne utøve en mer effektiv og brukervennlig villreinforvaltning enn den statlige villreinnemnda og rettighetshavernes villreinutvalg gjør i dag.

Hensynet til brukerne er viktig, men Fylkesmannen mener at det er hensynet til en helhetlig naturforvaltning i tråd med nasjonalt fastsatte retningslinjer og mål, som må tillegges mest vekt ved valg av organisering. De negative utviklingstrekkene i naturforvaltningen som Riksrevisjonen har påpekt, er i strid med Stortinget intensjoner, og som refereres innledningsvis i rapporten bekymrer også Fylkesmannen. Fylkesmannen tror ikke den foreslåtte løsning med et utmarksstyre/-råd vil kunne møte disse utfordringene før det er avklart nærmere hvilket geografisk og tematisk virkeområde et utmarksstyre skal ha. Dette gjelder særlig hensynet til villreininteressene som vi mener ikke vil bli like godt ivaretatt ved den foreslåtte organisering som under villreinnemndene.

Som nevnt under 3.3 ble villreinforvaltningen gjennomgått av alle aktørene i sørnorske villreinfjell i en lang og grundig prosess, «Villrein og Samfunn», i 2003 og 2004. At verken prosessen eller konklusjonene fra dette arbeidet refereres i høringsdokumentet anser vi å være en betydelig svakhet som svekker høringsdokumentet”.

 

Les mer på nettsida til FM Vest-Agder

 

villrein.no – Arne Nyaas