Store endringer i utmarksforvaltningen?


Faggruppen ledet av professor Eva Irene Falleth (til høyre) overleverte sine anbefalinger den 3. desember i fjor til statssekretærene Jardar Jensen (KMD), Hanne  Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD…

Faggruppen ledet av professor Eva Irene Falleth (til høyre) overleverte sine anbefalinger den 3. desember i fjor til statssekretærene Jardar Jensen (KMD), Hanne  Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD). Foto: Regjeringen.no

Utmarksforvaltningen bør forenkles, og kommunene må få mer makt.  Det foreslår faggruppen oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Høringsfristen er fredag 27. februar 2015.

Faggruppen ble bedt om å ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvollen, punkt 8 “Levende lokaldemokrati”. Mandatet var ikke  til å misforstå: “Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, og kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen.”

 

Nytt opplegg i villrein- og verneområdeforvaltningen

Forslag til tiltak er samlet i kapittel 6 i rapporten. I punkt 6.4 Utmarksstyrer står følgende:

“Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og må forvaltes helhetlig på tvers administrative grenser på kommune- og fylkesnivå. Dette gjelder særlig større verneområder, villrein og reindrift. Slike forvaltningsoppgaver er i dag lagt til verneområdestyrer, villreinnemnder og fylkesmennene. Fylkeskommunene har etter plan- og bygningsloven ansvar for regionale planer for villreinens leveområder og for regionalt friluftsliv. Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. Dette vil gjøre det mulig å foreta en helhetlig avveining av viktige vern- og bruksinteresser.

Gruppen foreslår følgende:
• Verneområdestyrene erstattes av utmarkstyrer. Verneområdestyrer og villreinnemnder (der det er villreinområder) bør slås sammen til utmarksstyrer og overta de oppgavene som i dag hører til begge disse organene.
• Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere myndighet til sekretariatet og kommunene.
• Utmarksstyret skal utarbeide nye forvaltningsplaner for de oppgaver og det området de har ansvar for.
• Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet ved å prioritere tydelig de oppgaver de ønsker gjennomført. Se pkt. 6.7.
• Utmarksstyret bør være bredt sammensatt med et begrenset antall medlemmer. Grunneiere, næringsinteresser samt miljø- og friluftsinteresser bør være representert i samtlige styrer. Villreininteresser eller reindrift bør være representert der dette er relevant. De fleste utmarksstyrene vil ha forvaltningsansvar for områder som ligger i mange kommuner. Siden styrene skal ha et begrenset antall medlemmer, vil dette trolig innebære at ikke alle kommuner er representert til enhver tid.
• Styret bør oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.
• Sekretariatet bør legges til fylkesmannen, som også bør ivareta det formelle arbeidsgiveransvaret til styrets sekretær/forvalter. En slik løsning vil gi utmarksstyrene tilgang til den kapasitet og kompetanse som fylkesmannens stab har innen miljø, areal, juss og landbruk. Utmarksstyrene bør ha ansvaret for utlysning, ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet.

Faggruppen er klar over at dagens verneområdestyrer er av relativt ny dato, og at villreinnemndene nylig er blitt omorganisert. Det kan derfor reises innvendinger mot de foreslåtte organisatoriske endringene etter så kort tid. Faggruppen mener likevel at det vil være store fordeler forbundet med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større områder i ett regionalt organ.”

 

I høringsbrevet datert 15.12.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) påpekes følgende:

“Departementene har ikke tatt stilling til forslagene, eller gjort en prioritering av hvilke tiltak en vil ta fatt på. Det vil bli gjort etter at høringen er gjennomført. Vi ønsker at høringsinstansene gir synspunkter på de foreslåtte tiltakene i rapporten. Vi ber spesielt om synspunkter på: Vil de foreslåtte tiltakene bidra til forenkling i utmarksforvaltningen? Er det andre tiltak som er viktige å få belyst og gjennomført?”

 

Last ned rapporten “Forenkling av utmarksforvaltningen” (pdf)

Les mer på nettsiden til Regjeringen

 

 

villrein.no – Arne Nyaas