Rv7 over Hardangervidda har vært stengt av hensyn til villrein


Flere flokker og over 2000 dyr oppholder seg like ved Rv7. NINA/Dyreposisjoner.

Flere flokker og over 2000 dyr oppholder seg like ved Rv7. NINA/Dyreposisjoner.

Flere tusen rein har trukket nordover på Hardangervidda, og den siste tiden har det stått mye dyr kun få kilometer sør for Rv7. Veien var stengt fra 30. januar (torsdag kveld) til tirsag 3. februar av hensyn til dyrenes trekk.

Rv7 har siden 2003 blitt overvåket i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet. Det er satt opp klare kriterier for når veien skal stenges i avtalen partene imellom. Beredskapen har gradvis blitt økt de siste dagene, og personell fra Statens Naturoppsyn har fulgt utviklingen fortløpende. De har rapportert til Miljødirektoratet som etter nøye vurderinger nå har beordret stengning av veien.

Miljødirektoratet rådet Statens vegvesen til å stenge veien i henhold til inngått avtale mellom direktoratet og vegvesenet torsdag kveld. Avtalen følger opp et stortingsvedtak om at riksveg 7 skal driftes slik at det tas hensyn til villreinen.

Bakgrunnen for stengningsregimet er et ønske om å gi Hardangerviddareinen mulighet til å kunne benytte beiteressursene nord for Rv7, men også øke sjansen for utveksling mellom Hardangervidda og Nordfjella i nord. Resultat fra store forskningsprosjekter i området viser at veier har en negativ effekt på villrein og fungerer som barrierer i et ellers åpent fjellandskap.

Villreinen har nå trukket noe lengre sør og befinner seg 3-4 km fra veien. Selv om flokkene ikke har trukket ut av den avtalte sonen på 7 km, tilsier likevel villreinens bevegelser og hensynet til andre samfunnsinteresser at riksveg 7 ikke lenger bør holdes stengt grunnet hensynet til villreinen. Dyrene vil fremdeles bli fulgt tett, både igjennom GPS-posisjoner fra dyrene samt gjennom oppsyn i felt.