Kraftselskap tar hensyn til villreinen


BKK Produksjon AS, som eies av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet, tar hensyn til villreinen i forbindelse med rehabiliteringen av damanlegget ved Grøndalsvatnet i Fjellheimen villreinområde. Eksempelvis skal arbeidet stoppes dersom villreinen t…

BKK Produksjon AS, som eies av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet, tar hensyn til villreinen i forbindelse med rehabiliteringen av damanlegget ved Grøndalsvatnet i Fjellheimen villreinområde. Eksempelvis skal arbeidet stoppes dersom villreinen trekker inn i anleggsområdet. Kart: NVS

Villreinnemndene på Vestlandet merker nå en gradvis bedring i involveringen i kraftrelaterte saker, både ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inkluderer nemndene i høringer og etter hvert også gjennom direkte dialog med kraftselskapene.

Damanlegget ved Grøndalsvatnet, som er ett av inntaksmagasinene til Evanger kraftanlegg i Voss og Vaksdal kommuner, er under rehabilitering. Grøndalsvatnet ligger i høgfjellet, helt innerst i Eksingedalen. Tiltaksområdet ligger i Fjellheimen villreinområde. Det går trekkveger på sør- og nordsida av anleggsområdet, og det er ikke langt til kalvingsområder som er benyttet i senere tid.

“Damrehabilitering er ei pålagt oppgåve for regulanten. Ein lyt difor akseptere at det vert gjennomført naudsynt anleggsarbeid i området. Det er viktig at dette vert utført så skånsomt som mogleg for landskaps- og miljøverdiar. Villreinstamma er ein vesentleg del av miljøverdiane i dette fjellområdet, og vi saknar ein omtale av dette tema i miljøplanen. Me vil nytte høve til å gje merknadar til planlagte tiltak, og gje nokre tilrådingar slik at ein undervegs i arbeidet kan ta eit størst mogleg omsyn til villreinen”, påpekte Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd i februar 2014.

NVE godkjente detaljplanen for rehabiliteringen den 3. februar i år. I godkjenningsbrevet påpekes det blant annet at det ikke skal foregå sprenging i anleggsområdet før 17. mai. I tidsrommet 15. april til 15. mai skal det være daglig oppsyn i området, og anleggsarbeidet skal stoppes dersom villrein trekker inn i anleggsområdet. Villreinnemnda ser det også som positivt at brakkeriggen etableres utenfor anleggsområdet – av hensyn til villrein som eventuelt trekker forbi.

Arbeidet med rehabiliteringen av damanlegget ved Grøndalsvatnet startet i 2014 og skal etter planen avsluttes i 2016.

 

villrein.no – Arne Nyaas