– Samtlige villreinområder må unntas


- Det må ikke tilrettelegges for snøskuterløyper i villreinområdene. Dette påpeker Villreinrådet i Norge i høringsuttalelsen som er sendt til Klima- og Miljødepartementet (KLD). Foto: Arne Nyaas

– Det må ikke tilrettelegges for snøskuterløyper i villreinområdene. Dette påpeker Villreinrådet i Norge i høringsuttalelsen som er sendt til Klima- og Miljødepartementet (KLD). Foto: Arne Nyaas

Det må ikke gis tillatelse til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i villreinområdene. Dette påpeker Villreinrådet i Norge i høringsuttalelsen som er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD).  Villreinrådet understreker at alle villreinområdene, og ikke bare de nasjonale, må unntas.

På forsommeren i år sendte Klima- og miljødepartementet (KLD) på høring forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark. Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøskuterløper for fornøyelseskjøring. De nasjonale villreinområdene skal i følge forslaget være unntatt, men ikke de øvrige villreinområdene. Høringsfristen var 19. september.

– Det er svært viktig at forvaltningen er tydelig på at det ikke er ønskelig med mer motorisert ferdsel i villreinområdene og at det settes et markert skille mellom aktiviteter utenfor og innenfor villreinområdene, påpeker Villreinrådet i høringsuttalelsen.

 

Mange høringsinstanser

Blant et førtitalls høringsinstanser har vært Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Reindriftssamers landsforbund, Statskog, Statens naturoppsyn og Villreinrådet i Norge. Høringsbrevet har vært tilgjengelig (elektronisk) på www.regjeringen.no/kld.

 

villrein.no – Arne Nyaas