Slik gikk jakta på Hardangervidda


For mange jegere ga den utvidede jaktperioden et godt resultat. Foto: Anders Mossing

For mange jegere ga den utvidede jaktperioden et godt resultat. Foto: Anders Mossing

Hardangervidda Villreinutval presenterte fellingsresultater for årets jakt på “høstmøtet” i Eidfjord lørdag 6. desember. Av en kvote på 9000 ble 2575 dyr felt, som betyr en fellingsprosent på ca. 29 %. For mange var dette et overraskende godt resultat.

Ved kvotefastsettelsen i 2014 ble bestanden vurdert å være ca. 11.000 dyr før kalving. Kalvetilveksten var forventet rundt 2.600 kalv. Kalve- og strukturtellingene i 2013 viste at både kalvetilvekst og simleandel i bestanden er høyere enn de mål som er satt i bestandsplanen. Målet for 2014 var derfor en vesentlig reduksjon av simleandelen og dermed kalvetilvekst i 2015. Kvoten ble satt til 9.000 dyr med et forventet jaktuttak på mellom 2.000 – 2.700 dyr.

Vind og vær styrer

Vær og vindretninger er veldig avgjørende for hvilke deler av vidda som får den beste jakta. Flest dyr ble felt i Vinje (628 dyr – fellings% 37), Tinn (597 dyr – fellings% 47) og Nore og Uvdal (511 dyr – fellings% 32). Som i 2013 var det også i år flere fredningssoner, der målsetningen er å stimulere til trekk mot områder som i en årrekke har hatt lite dyr i jakta. Spesielt gjelder dette vestover og inn i Hordaland og østover i Buskerud. Tiltakene ser generelt ut til å ha hatt positiv effekt, selv om man pt. ikke har tallfestede resultat.

Høy simleandel i kvota

Andel simle-/ungdyrkort i kvoten utgjorde i 2014 hele 75 %. Målet med dette var å redusere simeandelen og dermed kalveproduksjonen i 2015. Det var en viss bekymring for at dette ville medføre en stor andel morløse kalver. Kortanalysen antyder at så ikke var tilfelle. Forholdstallet mellom felte simler og felte kalver “ligger på normalen”. Av en kvote på 900 kalv ble det felt hele 502. En stor andel av disse er felt på simle-/ungdyrkort. Det er tydelig at mange ønsker å felle kalv.

Utvidet jakt

Den geografiske fordelingen av dyr hadde i perioden fra jaktstart til midten av september vært relativt snever, og man antok at man lå an til et svakt fellingsresultat. For å øke sjansene for å lykkes i henhold til bestandsplanen, ble det søkt om og gitt tillatelse til utvidet jakt. Fra slutten av september fikk man i tillegg et etterlengtet værskifte, noe som medførte trekk inn i “nye områder”. Mange steder hadde man en god jakt i perioden 1.-12. oktober, og det ble i perioden felt 210 dyr. Alt i alt et godt tiltak for å oppnå målene i planen.

Les flere detaljer om kortanalysen her.