Villreinen på raudlista!

Villreinen på raudlista!

Publisert: 24.11.2021

Raudlista for norske artar blei lagt fram i dag. Og no er villreinen hamna på denne lista. Kva skal til for å hamne på denne lista, og kvifor har villreinen enda opp her? 

Foto: Kjell Bitustøyl

Villreinen har kome på Artsdatabankens raudliste for 2021 under kategorien NT, dvs. nær truga. Grunnen er reduksjon i storleiken på bestandane, liten populasjonsstorleik og ein pågåande nedgang. Ekspertisen skriv bl.a. fylgjande om raudlistinga: “Opprinnelig fantes villreinen sannsynligvis i fjellområdene i hele landet, men som følge av utstrakt jakt og fangst fantes villreinen ved slutten av attenhundretallet kun i de mest sentrale delene av Langfjella og Dovre/Rondane-regionen. Villreinen er kategorisert som VU etter kriterium etter A2(a) på den globale rødlisten på grunn av observert 40% nedgang i populasjonsstørrelse over tre generasjoner innenfor det globale utbredelsesområdet.”

Summen av dei estimerte vinterstammene i alle villreinområda i Noreg var på ca 32 000 dyr før avskyting i Nordfjella. Det heiter vidare at villreinens leveområde er under press på grunn av samfunnets arealbruk og menneskeleg ferdsel i og omkring fjellområda. Vidare at villreinen på grunn av bit-for-bit utbygging av hytter og infrastruktur som jernbane, vegar og vasskraftverk ikkje lenger kan fylgje dei tradisjonelle trekkvegane og difor no er delt inn i 24 så godt som isolerte forvaltingsområde.

Ekspertane nemner òg skrantesjuken som blei påvist i Noreg for fyrste gong i 2016. Oppsummert er villreinen blitt raudlista etter fleire kriteriar og endringa frå 2015 – LC=livskraftig, til 2021 – NT=nær truga, kjem på grunn av populasjonsendring.

Ein omfattande bakgrunnsartikkel er å finne finne på artsdatabanken .

villrein.no – Kjell Bitustøyl