Vil ha planen for Rondane-Sølnkletten rullert


Villreinforum for Rondane-Sølnkletten oppfordrer til revisjon av regional plan for området. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinforum for Rondane-Sølnkletten oppfordrer til revisjon av regional plan for området. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinforum for Rondane-Sølnkletten oppfordrer Innlandet fylkeskommune til å igangsette revisjon av den regionale planen for området. De opplever at kunnskapsgrunnlaget er vesentlig forbedret, men brukspresset likeså.

Arbeidet med regional planstrategi for Innlandet 2020-2023 er igangsatt. I lys av dette oppfordrer Villreinforum for Rondane-Sølnkletten den politiske arbeidsgruppa for Innlandet fylkeskommune, om revisjon av den regionale planen for området. De skriver i et brev at kunnskapsgrunnlaget er vesentlig forbedret, men ikke minst ser også brukspresset ut til å være økende.

Utarbeidelse og godkjenning av gjeldende regional plan for Rondane-Sølnkletten tok nesten seks år. Planen ble endelig godkjent i 2013. Dersom ikke den regionale planen revideres i kommende planperiode, er Villreinforum bekymret for at planen blir utdatert før revidert plan foreligger.

Les også “Hvor går Innlandet” (innlandetfylke.no)

En revisjon vil forhåpentligvis ikke ta like lang tid, men dersom revisjon blir skjøvet ut til neste planperiode, altså etter 2023, risikerer èn at èn ikke er ferdig med revidert plan før i perioden 2026-2028.

Les mer om den regionale planen for Rondane-Sølnkletten her.

Forbedret kunnskap


NINA Rapport 1013. Forsidebilde.

NINA Rapport 1013. Forsidebilde.

Som Villreinforum for Rondane-Sølnkletten påpeker er kunnskapsgrunnlaget, om både reinens og folks bruk av Rondane, vesentlig forbedret. I 2014 publiserte Norsk institutt for naturforskning (NINA) en fyldig rapport om villrein og ferdsel i Rondane. Rapporten kom som sluttrapportering av GPS-merkeprosjektet som pågikk fra 2009-2014. Målsetningen var å fremskaffe data som dokumenterte reinens arealbruk, men også kunnskap om brukerne av fjellområdene og hvilken betydning denne ferdselen har på reinens områdebruk og vandringsmuligheter.

Last ned NINA Rapport 1013 “Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014” her.

Presset er stort

Presset fra en rekke brukergrupper er stort i Rondane, og de negative konsekvensene for reinen er store. Her er bestanden i ferd med å bli delt i atskilte delbestander pga. tekniske inngrep og forstyrrelser. En annen og viktig del av kunnskapsgrunnlaget handler om de populasjonsdynamiske utfordringene slik fragmentering medfører. I 2017 kom NINA med et temahefte om nettopp denne problematikken og de advarer mot ytterligere fragmentering i bl.a. Rondane.

Last ned NINA Temahefte 70 “Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet” her.

villrein.no – Anders Mossing