Vil at dyrene skal bruke større areal


Bestanden i Setesdal Ryfylke hadde god kvalitet og tilvekst i foregående planperiode. Nå ønskes en økning av bestanden, uten at det skal gå på bekostning av disse parametrene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Bestanden i Setesdal Ryfylke hadde god kvalitet og tilvekst i foregående planperiode. Nå ønskes en økning av bestanden, uten at det skal gå på bekostning av disse parametrene. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Hovedmålet i den nye bestandsplanen for Setesdal Ryfylke er at man skal legge til rette for at dyrene bruker en større del av villreinområdet, bl.a. gjennom en økning av bestanden i sørområdet.

Det er Setesdal Ryfylke villreinlag som har utarbeidet den nye bestandsplanen for området. Planen er gjeldene for perioden 2019-2023, og ble godkjent på villreinnemnda for Setesdalsområdets “vårmøte” i april. Foreliggende bestandsplan er den femte i rekke for villreinområdet.


Fylker og kommuner i Setesdal Ryfylke villreinområde. Figur: Setesdal Ryfylke villreinlag

Setesdal Ryfylke villreinområde består av 64 vald, og organisasjonsmodellen er basert på kommunevise lokallag, samt Statskogs eiendom i Njardarheim. Setesdal Ryfylke villreinlags medlemmer representerer ca. 60 % av det tellende arealet, noe som er en betydelige lavere andel enn villreinlaget ønsker. Dyrenes arealbruk de siste tiårene er muligens en medvirkende årsak til den relativt lave oppslutningen.

Nord og sør

I Setesdal Ryfylke definerer man et nordområde og et sørområde. Disse ligger hhv. nord og sør for Blåsjø, og det er lite utveksling mellom delområdene. Bestanden i nordområdet er vinteren 2018/2019 beregnet til ca. 2000 dyr, mens det i sørområdet var ca. 1300 dyr i samme periode. Dette er i tråd med foregående planperiodes mål om ca. 3500 dyr.

Mål i den nye planen

Hovedmålet i den nye planen er;

“Bestandsforvaltningen av villreinen i Setesdal Ryfylke skal i planperioden bidra til at dyrene skal bruke en større del av villreinområdet”.

Et viktig virkemiddel skal være bestandsøkning, spesielt i sørområdet. Planen inneholder tre delmål, som omhandler bestandsstørrelse, kondisjon og bestandsstruktur.

  • Delmål bestandsstørrelse: Antallet villrein i nordområdet stabiliseres på ca. 2000 dyr. Antall villrein i sørområdet skal gradvis økes fra antatt 1300 dyr vinteren 2018-2019 til ca. 2000 dyr. Samlet for Setesdal Ryfylke skal ikke bestanden overstige 4000 dyr.

  • Delmål kondisjon: Kondisjon og kalvetilvekst skal opprettholdes innenfor et akseptabelt nivå.

  • Delmål bestandsstruktur: Storbukkandelen (minst 3,5 år) økes opp mot 25 % i løpet av planperioden.


Villreinlaget vil øke storbukkandelen til 25 %, for å øke arealbruk og opprettholde kondisjon og tilvekst. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinlaget vil øke storbukkandelen til 25 %, for å øke arealbruk og opprettholde kondisjon og tilvekst. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinlaget har valgt å holde et sterkt fokus på storbukkandelen i bestanden. I de tre siste planperiodene har målsetningen vært å øke andelen til 20 %, og nå ønsker laget altså en ytterligere økning til 25 %. Storbukker har en tendens til å bruke arealer i randområdene i mye større grad enn simler og øvrige fostringsdyr. En høyere andel storbukk vil i seg selv kunne gi økt arealbruken i bestanden, uten at det gir vesentlig mer press på beitene i sentralområdet. I tillegg tyder forskning på at mye storbukk i bestanden medfører tidligere brunst blant simlene, noe som gir høyere slaktevekter pga. tidligere kalving. Dette vil kunne styrke delmål om kondisjon.

Last ned hele bestandsplanen (2019-2023) her.

Les mer på villreinlagets nettside.

villrein.no – Anders Mossing