Vannkraft og kunnskapsgrunnlaget


Effekter av vannkraftutbygginger har vært mange. Kan situasjonen bedres gjennom revisjonsprosessene? Foto: Anders Mossing

Effekter av vannkraftutbygginger har vært mange. Kan situasjonen bedres gjennom revisjonsprosessene? Foto: Anders Mossing

I veldig mange av de 23 norske villreinområdene er vannkraftutbyggingen en stor negativ påvirkningsfaktor. Slike konsesjoner må revideres med jevne mellomrom, og håpet er at villreinen skal få en mer fremtredende plass i disse prosessene i fremtiden. Nå for tiden jobber en prosjektgruppe med å samle inn og strukturere bl. a villreinfaglige rapporter knyttet til den enkelte konsesjon.

I 2013 kom Norges Vassdrags- og Energidirektorat med en rapport som bl.a inneholdt en prioriteringsliste for vassdragsrevisjoner. Fra villreinfaglig hold ble det påpekt at villrein i liten grad var vektlagt i disse prioriteringene. I etterkant har det vært avholdt seminarer og fagdager der målsetningen var å belyse temaet. Prosjektet som nå er igangsatt er et initiativ fra Norsk Villreinsenter og Villreinrådet i Norge. Skal man lykkes med å få villreinen på dagsorden i slike prosesser er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er mest mulig komplett og oversiktlig.

Prosjekteierne Norsk Villreinsenter og Villreinrådet i Norge har i tillegg koblet inn Per Jordhøy (Norsk Institutt for Naturforskning) og Siri Bøthun Naturforvaltning. Sammen skal man altså samle inn og etablere en database for artikler, utredninger og fagrapporter som omhandler temaet kraftutbygging i de norske villreinområdene. Materialet vil tilslutt tilgjengeliggjøres både på www.villrein.no og gjennom en digital formidlingshistorie (Storymap).

Hvis noen har spørsmål og/eller innspill til prosjektet kan man kontakte Siri W. Bøthun (epost). Kanskje noen også sitter på relevant informasjon prosjektgruppa kan nyttiggjøre seg.

Relevante dokumenter:
NVE Rapport 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 – Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

villrein.no – Anders Mossing