Utvidet jakt i Brattefjell-Vindeggen


Utvidet jakt betyr flere muligheter til slike opplevelser i Brattefjell-Vindeggen. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Utvidet jakt betyr flere muligheter til slike opplevelser i Brattefjell-Vindeggen. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell har vedtatt utvidet jakttid i Brattefjell-Vindeggen. Vedtaket kommer etter anmodning fra Brattefjell-Vindeggen villreinutvalg.

Villreinnemndene har delegert myndighet til å utvide jakttida for villrein innen sine områder med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger. Dette er hjemlet i “Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april til og med 31. mars 2022”.

Brattefjell-Vindeggen villreinutvalg har opprettet en egen rapporteringsordning, og sålangt er det kun innrapport 20 felte dyr ut av en kvote på 280. Utvalget anslår at bestanden var 720-760 etter kalving, og man har mål om ca 500 vinterdyr. I villreinnemndas vurdering står det at stammen antakelig er i vekst og at det er nødvendig å øke fellingen. Det påpekes at man er i ferd å overstige flere av målene i bestandsplanen, og at dette kan medføre vanskeligheter knyttet til kontroll med tilvekst, simleandel, stammestørrelse og jaktuttak i de kommende årene. De mener det dermed foreligger “særlige bestandsmessige behov” og har vedtatt utvidet jakttid til og med 14. oktober.

Villreinnemnda oppfordrer jegerne til å følge målene satt for årets jakt om å redusere simleandelen, og ikke skyte voksen bukk i siste del av jakta.

Les brevet fra villreinemnda her.

villrein.no – Anders Mossing