Utlysning av tiltaksmidler for Rondane-Sølnkletten og Reinheimen-Breheimen

Rondane-Sølnkletten

Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten villreinområder lyser nå ut tiltaksmidler for 2018. I alt skal 168 500 kr deles ut til de som vil gjøre tiltak som:

·       styrker forvaltningen av villreinstammene

·       fremmer befolkningens forståelse for og kunnskap om villreinens bruk av fjellområdene, særlig blant barn og unge 

·       følger opp Regional plan for Rondane og Sølnkletten

·       styrker kunnskapen om villreinens arealbruk i nåtid og fortid

Siden det er begrenset med penger i år vil mest sannsynlig mye av de gå til villreinutvalgenes arbeid med bestandsovervåking av rein.

Ønsker du å søke må du ha med dette i din søknad:

·       Målsetting og beskrivelse av tiltaket

·       Budsjett og finansieringsplan

·       Tidsramme for gjennomføring

·       Fullstendig navn på søker med kontaktperson

Søknadsfrist: 23. mai 2018.

Søknaden sendes som e-post til: fmopmvo@fylkesmannen.no

Tiltaksmidlene blir, av økonomiske hensyn, kun lyst ut via e-post. Nemnda ber derfor om at mottakerne av e-posten bidrar til å gjøre utlysingen kjent for aktuelle søkere, f.eks. skoler.

 

Reinheimen-Breheimen

Villreinnemnda lyser ut middel til villreintiltak. Totalt er det 151.172 kr til utdeling i 2018

Tilskot til villreintiltak er innbetalte fellingsavgifter for villreinjakt som blir ført tilbake til det einskilde villreinområde. Middel kan bli brukt til tiltak som:

  • Styrker forvaltninga av villreinstamma.
  • Styrker kunnskapen om villreinen sin arealbruk i både nåtid og fortid.
  • Fremmar befolkninga sin forståing og kunnskap om villreinen sin bruk av fjellområda.

Søknad skal innehalde målsetting og beskriving av tiltaket, budsjett (kostnadar og finansiering) og tidsramme for gjennomføring, namn og kontonummer til søker.

Søknadsfrist: 15.06.18.

Send søknaden til: 

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
Moavegen 30
2690 Skjåk
tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no