Fokusområde Bjørnevatn


Denne "klikke-figuren" forteller om fordelingen av ulike beiter i Setesdal Austhei, og om reinens årlige vandringer for å komme til de (skjermdump fra historien).

Denne “klikke-figuren” forteller om fordelingen av ulike beiter i Setesdal Austhei, og om reinens årlige vandringer for å komme til de (skjermdump fra historien).

Norsk villreinsenter har nå sluttført arbeidet med en digital kartfortelling om fokusområde Bjørnevatn. Dette er den første av en rekke detaljerte fokusområde-historier.

Norsk villreinsenter skrev om dette i januar i år. Les også “Kartfortelling om fokusområder” (villrein.no).

“Fokusområder” er et begrep vi har valgt å bruke om særlige sårbare villreinareal, der det er konflikter mellom hensynet til villrein og menneskelig utbygging/aktivitet. I de norske villreinområdene er det identifisert flere titalls slike områder.

Et av disse områdene er Bjørnevatn i Setesdal Austhei. I Setesdal Austhei har reinen sine vinterbeiter i nordområdet, mens sommerbeiter og kalvingsområder ligger i sør. To ganger hvert år migrerer disse dyrene mellom de ulike funksjonsområdene. Utfordringen er at de må krysse fv. 45 og aksen ved Bjørnevatn. Hytter, vei, annen infrastruktur og forstyrrelser er i dag et betydelig hinder for dyras vandringer. Dette kan du lære mer om i denne historien.

Klikk her for å lese mer.

villrein.no – Anders Mossing