Sluttrapport fra forskningsprosjektet i Knutshø villreinområde

Villreinens arealbruk i Knutshø villreinområde – Resultater fra GPS-undersøkelsene

I perioden 2010 til 2014 pågikk det et forskningsprosjekt i Knutshø villreinområde, som kartla villreinens arealbruk. Sluttrapporten er nå klar, og kan lastes ned her.

Prosjektet i korte trekk

Prosjekt ble initiert i 2009/2010 av en bredt sammensatt brukergruppe. Ved prosjektstart ble det pekt på 11 geografiske områder (såkalte fokusområder) hvor det var særlige kunnskapsbehov eller forvaltningsmessige utfordringer med interessekonflikter mellom hensyn til villrein og bruks- og utviklingsinteresser. Et av hovedmålene i prosjektet var å framskaffe mer kunnskap om reinens arealbruk.

For å besvare prosjektets problemstillinger har en rekke ulike data blitt inkludert: kulturhistoriske data, lokalkunnskap, data fra ferdselstellere, data fra overvåkningsprogrammet for hjortevilt, GPS-data fra de radiomerka reinsdyra samt ulike geografiske datasett som har vært brukt for å modellere reinens arealbruk og habitatvalg.

 

 


Fokusområder. Figur 61, side 95 i rapporten.

I løpet av prosjektperioden ble i alt 11 simler radiomerka i Knutshø. Kartet under viser GPS-posisjoner på 3-timers intervall i hele prosjektperioden (mars 2010 – april 2014).


Figur 29a side 55 i rapporten.

Utdrag fra rapporten, kapittel 4.3:

Bevaringen av villreinens leveområder berører et vidt spekter av samfunnsinteresser. Den moderne villreinforvaltningen er derfor en kompleks prosess som involverer mange og også økonomisk viktige brukerinteresser. Resultatene fra prosjektet illustrerer i stor grad denne kompleksiteten. For å nå de overordna måla mht. bevaring og bruk av villreinstammene og villreinens leveområder kreves det godt samarbeid aktørene i mellom, og at en har felles kunnskapsgrunnlag og målforståelse. (…)

Vi mener å ha påvist noen viktige forhold i Knutshøområdet som krever kontinuitet i forvaltningsmål og langsiktig strategisk planlegging. De viktigste målene i Knutshø handler om å styrke levevilkårene til reinen gjennom å redusere forstyrrelsene i viktige funksjonsområder og å gjøre det lettere å trekke mellom ulike deler av området. Dette handler dels om å gjenopprette eller beholde mulighetene for å gjenopprette trekkforbindelser til Snøhetta og eventuelt også Forollhogna, men fremfor alt å bedre situasjonen i kritiske trekkområder inne i villreinområdet.

GPS-prosjektet og andre kunnskapsoversikter har dokumentert betydningen av viktige områder for reinen, og det er spesielt viktig at de områdene som er mest skjermet for menneskelig aktivitet forblir skjermet også i fremtiden. Dette er en form for «hands off»-strategi, der det ikke er ønskelig med etablering eller utvidelse av eksisterende infrastruktur (veger, merka stier, buer, naust etc.) i de sentrale områdene rundt Kakelldalen, Knutshøene, tangen ut mot Risberget og områdene rundt Brattfonnhøa. Vi mener også det bør følges nøye med på utviklingen i de historisk viktige trekk-korridorene mot Snøhetta og dels Forollhogna, med tanke på at dette trekket kan bli tatt i bruk igjen en gang i fremtiden.

Vi har også identifisert et spesielt behov for å forbedre trekkmulighetene innad i villreinområdet. I denne forbindelse foreslår vi at det legges langsiktige strategier for å bedre forholdene for reinen i det smale trekkområdet rett sør for Fundin dam, ved Døllisetra. I dette området foreslår vi en form for proaktiv tilrettelegging, ved å kanalisere folk bort fra området ved å bygge opp gode attraksjoner (rasteplasser, rundturer, informasjon osv.) på nærliggende steder, samtidig som det innføres restriksjoner på stopp/parkering/opphold i selve trekk-korridoren. I andre viktige trekk-korridorer, for eksempel de to fokusområdene langs Orkelsjøvegen, vil det være viktig å bedre trekkmulighetene i perioden oktober–mars, da det er generelt lite folk i fjellet. I andre områder, ved Einunndalsvegen inn fra Dalholen og i trekkområdet til tangen ut mot Risberget kan situasjonen raskt forverres for reinen, og vi foreslår at disse områdene overvåkes spesielt fremover. I områder med arealunnvikelse, Kakelldalen, kan det være aktuelt å se nærmere på overlappende arealbruk mellom hundekjørere og rein vinterstid. Det er lagd egne utredninger av effektene av utbygging av Markbulia på villreinens arealbruk og trekk (Jordhøy 2007), og med ny kunnskap og GPS-data, ser vi at en utbygging der vil hindre reinens bruk av de sørøstlige delene av Knutshøområdet.

 

Foreslåtte tiltak i det enkelte fokusområde er angitt i kapittel 4.3.2 «Tiltak i de enkelte fokusområdene», side 120.

 

 

villrein.no –  Ingrid Nerhoel