“Skrantesjukeinstruks” til Statens Naturoppsyn


Villreinen skal følges opp tett utover vinteren og våren. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Villreinen skal følges opp tett utover vinteren og våren. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

For å øke kunnskapsnivået om utbredelse av skrantesjuke i norske villreinområder har Miljødirektoratet nå utarbeidet en ny instruks til Statens Naturoppsyn (SNO). Den innebærer bl.a. at det kan bli aktuelt å skyte dyr i flere områder i tiden fremover.

Kort om skrantesjuke
Skrantesjuke er en smittsom og dødelig sykdom som ble påvist på norsk rein i 2015. Sålangt er sykdommen påvist hos tre individer, alle i Nordfjellas sone 1 (se kart). For å få bedre kunnskap om utbredelse skal man nå intensivere prøvetaking i dette området, men også andre områder får økt fokus.


Grovskalakart over Nordfjella og Hardangervidda med beskrevne vei- og jernbanetraseer. Klikk for større versjon. Kartarbeid: Anders Mossing/Norsk Villreinsenter Sør.

Observasjoner i felt – skal vurdere avliving
Ved observasjon av villrein i felt skal SNO se etter dyr som viser syptomer på skrantesjuke. Slike symptomer kan være koordineringsproblemer, lammelser, unormal oppførsel, overdreven spyttsekresjon, økt urinering og dårlig kondisjon. Hvis det etter feltpersonellets vurdering viser seg at dyr oppviser slik oppførsel, skal de avlives. Dette er i tråd med naturmangfoldlovens § 18c. Denne instruksen gjelder alle norske villreinområder, men for Nordfjella (begge soner), Lærdal-Årdal og Hardangervidda kan avliving skje etter en mindre streng vurdering sammenliknet med de øvrige villreinområdene.

Prøvetaking
Det skal tas flere prøver av eventuelt avlivede dyr. Hjerne, lymfeknuter, møkk, blod og underkjeve er blant prøvene som skal tas. Et eget fallviltskjema skal fylles ut og følge prøvene, som skal sendes Veterinærinsituttet og Norsk Institutt for Naturforskning. Avliving skal meldes den enkelte kommune, da det er de som har ansvar for å registrere fallvilt i Hjorteviltregistreret. Viltseksjonen i Miljødirektoratet skal varsles.


Knut Nylend i SNO klargjør prøvesett i henhold til instruksen. Foto: Anders Mossing

Knut Nylend i SNO klargjør prøvesett i henhold til instruksen. Foto: Anders Mossing

Oppfølging av veistrekninger
Instruksen er også tydelig på oppfølging av flere sentrale veistrekninger (se kart). Generelt skal SNO følge med på Rv7, Rv 52 og Fv 50. Det er ikke ønskelig at rein krysser noen av disse veistrekningene, og jaging eventuelt avliving skal vurderes fortløpende. Dette med bakgrunn i at skrantesjuke sålangt kun er påvist i sone 1 i Nordfjella, og man ikke ønsker sammenblanding av rein fra ulike soner/villreinområder.

villrein.no – Anders Mossing