Skal oppdatere kartgrunnlag


Intervjubaserte data fra lokale ressurspersoner er viktig informasjon i slike prosjekter. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Intervjubaserte data fra lokale ressurspersoner er viktig informasjon i slike prosjekter. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Norsk Villreinsenter Sør er i gang med prosjekter for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for Brattefjell-Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell. Ressurspersoner som kjenner reinens områdebruk i disse to områdene søkes.

I samband med de regionale planprosessene for Norges ti nasjonale villreinområder, hadde Norsk Villreinsenter (NVS) oppdraget med å oppdatere kartgrunnlagene for villreinens arealbruk i de ulike områdene. Dette var viktige kartgrunnlag som ble aktivt brukt i prosessen for å avklare forholdet mellom bruk og vern. Direktoratet for Naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, bestilte arbeidet. Nå ser de direktoratet også behov for å oppdatere kartgrunnlaget for en rekke av de andre 13 villreinområdene, og igjen er det NVS som leder arbeidet.

Slike faglige kartgrunnlag er viktig underlagsmateriale for både saksbehandling og planlegging, på både lokalt og regionalt nivå. Mange av kommunene i Brattefjell-Vindeggen og Norefjell-Reinsjøfjell mangler slike kartgrunnlag. For andre er grunnlaget usammenhengende og tildels “foreldet”.

Målsetningen med arbeidet er å lage gode kart som viser reinens bruk av områdene gjennom hele året og i et lengre tidsperspektiv. Kartene skal inn i direktoratets Naturbase, en database som gir kartfestet informasjon om utvalgte natur- og friluftsområder. Kartene skal inneholde blant annet en ytre avgrensning for reinens bruk, samt viktige funksjonsområder, så som kalvingsområder, sommerbeite, vinterbeite o.l.

Dette arbeidet skal søke mange ulike informasjonskilder. Kvantitative/stedfestede data er viktig. Dette er blant annet observasjonsdata fra Sett rein, tellinger osv. Disse dataene har geografisk og tidsmessig angivelse, og ofte informasjon om flokkstørrelse, atferd m.m. I tillegg er kvalitative/intervjubaserte data viktig. Dette er informasjon som i liten grad er nedskrevet, men som finnes spredt hos ressurspersoner på bygdene rundt villreinområdene.

Sistnevnte data trenger vi hjelp til å finne. Er det personer som kjenner disse to nevnte villreinområdene, eller delområder i de, veldig godt, setter vi pris på om de tar kontakt med NVS. Enten til Anders Mossing, anders.mossing@villrein.no, tlf 958 96 361 eller Lena Romtveit, lena.romtveit@villrein.no, tlf 415 15 616.

Til orientering så er det opprettet prosjektgrupper for begge villreinområdene bestående av sentrale fagpersoner. Dessuten er det opprettet kontakt med villreinutvalgene, og planlagt endel lokale møter for innsamling av slike data. Det kan allikevel være sentrale personer som har informasjon utover de vi har truffet sålangt. Vi håper du/dere isåfall tar kontakt.

villrein.no – Anders Mossing