Seminar om "Villrein, ferdsel og allemannsretten"

22. april på NMBU, Ås

Publisert: 24.1.2024 // Tekst: Tor Punsvik // Foto: Anders Mossing

I år skjer det mye som berører ferdsel og villrein. Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om villrein og Stortinget skal drøfte grunnlovfesting av allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Statsforvalterne har sendt ut forslag til tiltakspakker for de 6 villreinområdene som er røde (dårlige) etter kvalitetsnormen, og ferdsel og regulering av denne er aktuelt i de fleste områder.

Seminarets målsetting er å presentere kunnskap og erfaringer som kan bidra til en felles virkelighetsforståelse, og gi grunnlag for konstruktive samarbeidsløsninger der hensynet til villrein er overordnet. Dette skal være et fagseminar av nytte for forvaltning, berørte parter og politikere. Bak arrangementet står Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Agder fylkeskommune og Tankesmia Pan. Arrangørene samarbeider også med SPOR Natur og Reiseliv, Den Norske Turistforening, Statsforvalteren i Innlandet og Norsk Villreinsenter.

Seminaret vil bli holdt i auditorium Gullvepsen ved NMBU på Ås 22. april i år. Plass for fysisk tilstedeværelse er begrenset, og de mest aktuelle målgruppene får invitasjon først. I seminaravgiften på kr. 400,- inngår bespisning. Men alle som ønsker kan få tilgang via strømming mot en avgift på kr. 100,-.

Informasjon om påmelding og lenke til strømming kommer snart!

 

Innledere

 

Kaffe ved ankomst

 

09.30 – 10.00

Bolk 1 – Utsyn og status

Ordstyrer: Haaken Christensen, Spor

10.00 – 11.00

Velkommen til NMBU og NMBUs rolle i fjellforvaltninga

NMBU v/rektoratet

10.00 – 10.10

Bakgrunn og mål for seminaret

Tor Punsvik, Tankesmia Pan

10.10 – 10.15

Stortingsmeldingen om villrein

KLD

10.15 – 10.45

Betydningen av allemannsretten og friluftslivet

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

10.45 – 11.00

Tiltaksplanene for villreinområdene

Karen Lone, Miljødirektoratet

11.00 – 11.15

Bolk 2 – Villrein og ferdsel, hva vet vi?

 

 

Villreinens økologi: Hvorfor er ferdsel en så stor utfordring?

Leif Egil Loe, NMBU

11.15 – 11.30

Kaffepause

 

11.30 – 11.45

Villreinens arealbruk og dokumenterte effekter av ferdsel – hva vet vi?

Vegard Gundersen, NINA

11.45 – 12.15

Endringer i friluftsliv og reiseliv i fjellet: Brukervolum og brukermangfold

Stian Stensland, NMBU

12.15 – 12.40

LUNSJ!

 

12.40 – 13.20

Bolk 3 – Virkemiddelbruk

 

 

Mulighetsrommet for reiseliv i villreinfjellet – er det umulige mulig?

Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket

13.20 – 13.40

Regionale planer i villreinområdene – Hvordan kan de bli et mer effektivt virkemiddel?

Marianne Singsaas, Telemarkforskning

 

 

13.40 – 14.05

Verneområdeforvaltning i Norge, liberal eller streng, konsekvenser for vern av villrein?

Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning

14.05 – 14.25

Kaffepause

 

14.25 – 14.45

Hvordan kan jakt i villreinfjellet organiseres for å redusere belastningen på sårbare bestander?

Jo Inge Breisjøberget, Statskog

14.45 – 15.05

Juridiske hjemler for ferdselsregulering

Gunnhild S. Solli, Ingrid Wang Larsen, Fredrik Holth

15.05 – 15.35

Informasjon og andre «myke» virkemidler – virker de/hva skal til for at de virker?

Sofie Selvaag/Øystein Aas, NINA/NMBU

15.35 – 15.55

DNTs erfaringer og vurderinger av tiltaksplanene

Dag Terje Klarp Solvang, DNT

15.55 – 16.15

Kaffepause og omrigging

 

16.15 – 16.30

Avsluttende diskusjon: Kunnskapsbasert politikk – hvor går veien videre?

Deltagelse fra sentrale interessenter, myndigheter og kunnskapsleverandører

16.30 – 17.30

Avsluttende kommentarer og oppsummering

 

17.20 – 17.30

Merk datoen mandag 22. april og følg med på kommende informasjon!