“Året som gikk 2018”


Foto: Anders Mossing

Foto: Anders Mossing

Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i 2006 med hovedformål om å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Her kommer en oppsummering av vår aktivitet i 2018.

Stiftelsen Norsk villreinsenter jobber etter en strategisk plan (2016-2020) med fire målområder:

  • Naturveiledning og formidling

  • Knutepunktfunksjon

  • Dokumentasjon og rådgivning

  • Verdiskaping

Les mer i “Stiftelsen Norsk villreinsenters strategiske plan (2016-2020)”.

Den strategiske planen er konkretisert i årlige virksomhetsplaner (arbeidsplaner) for de ansatte ved driftsenhetene. Framdriften i virksomhetsplanene rapporteres til styret to ganger per driftsår, og oppsummeres i «Året som gikk», der også økonomiske nøkkeltall inkluderes.

2018 har vært et spennende og innholdsrikt år, og vi vil gjerne takke alle våre samarbeidspartnere og følgere.

Les mer i “Årets som gikk 2018”.

villrein.no – Anders Mossing