RenRein – et viktig prosjekt


Bildene fra villrein med GPS-kamera er også viktige data som forskerne vil benytte i prosjektet Renewable Reindeer. Foto © Autokamera/Norsk institutt for naturforskning.

Bildene fra villrein med GPS-kamera er også viktige data som forskerne vil benytte i prosjektet Renewable Reindeer. Foto © Autokamera/Norsk institutt for naturforskning.

Forskningsprosjektet RenRein er kanskje ikke så godt kjent for de fleste. Men innholdet er viktig. Målsetningen er bl. a å utvikle simuleringsverktøy for å kunne balansere hensynet til villrein, vannkraftproduksjon, bærekraftig arealplanlegging og arealbruk.

Befolkningsvekst og velstandsutvikling har økt behovet for energi verden over. Klimautfordringene gjør at blikket i stadig større grad rettes mot fornybare energikilder. Det kan potensielt oppstå store konflikter mellom behovet for produksjon av energi og miljøet. Et sentralt spørsmål blir derfor hvordan vi kan balansere ulike hensyn og krav. Dette er spesielt viktig i årene som kommer. Fram mot 2020 åpnes det for revisjon av vilkår for mange eksisterende vannkraftkonsesjoner.

I mange av våre villreinområder har det vært samlet inn GPS-data i en årrekke. “Databanken” er enorm. Med slike data, i kombinasjon med andre data så som klimatiske data, ferdsels- og inngrepsdata, vil man kunne utvikle simuleringsverktøy som bedre forklarer hva som skjer om man gjør “ditt eller datt”. I arbeid med f. eks planprosesser kan man koble ulike løsningsforslag opp mot simuleringsverktøyet og få beregninger på reinens respons.


Noe av styrken i prosjektet er brukermedvirkning og det tette samarbeidet mellom internasjonale forskningsmiljø og lokale aktører. Prosjektet samler en rekke fagdisipliner, lokalsamfunn og interessegrupper, og legger til rette for dialog og reduserer konfliktpotensialer.

Allerede i 2017 ser forskningsgruppen for seg at verktøyene er klare til bruk i Setesdal Ryfylke, Nordfjella og Snøhetta. Det blir et spennende år!

Les mer på NVS’ forskningssider eller NINA’s nettsider.

villrein.no – Anders Mossing