Registreringer av tellinger i hjortevilregisteret


Hjorteviltregistreret er nå revidert med tanke på innlegging av tellingsdata. Data fra både minimumstellinger, kalvetellinger og strukturtellinger kan legges inn.

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som skal sikre trygg og ensartet lagring av data. I databasen ligger fra før bl. a data for slaktevekter, tildelte dyr og felte dyr. Relativt nylig er systemet lagt til rette for registrering av tellinger fra villrein. De tellingene som kan registreres er:

  • Minimumstellinger
  • Strukturtellinger
  • Kalvetellinger

Miljødirektoratet håper at villreinnemndene kan bidra til økt oppmerksomhet rundt dette. Flere nemnder gir økonomisk støtte til telling av villrein. Ved tilskudd til tellinger, oppfordres villreinnemndene til be om at relevante tellinger skal registreres i Hjorteviltregisteret. Slik får alle tilgang på de samme telledataene, og det betyr også at dataene blir sammenlignbare mellom alle områder. Man trenger brukertilgang for å registrere tellingene, men alle kan se dataene gjennom innsynsløsningen.

Villreinnemndene avgjør om de selv ønsker å registrere telledata, eller om for eksempel en representant fra villreinutvalget gis tilgang til å gjøre jobben. For å få brukertilgang, registrerer man seg som ny bruker på www.hjorteviltregisteret.no. For veiledning og hjelp med Hjorteviltregisteret, kan Naturdata kontaktes på support@naturdata.no eller telefon 74 33 53 10.  

Alle tellinger i overvåkingsområdene vil bli registrert i Hjorteviltregisteret i regi av overvåkingsprogrammet.

Kilde: Miljødirektoratet

 

villrein.no – Ingrid Nerhoel