Raudafjell – nytt villreinområde?


Interimstyret ønsker at Raudafjell skal bli et eget villreinområde. Nå er saken på høring. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Interimstyret ønsker at Raudafjell skal bli et eget villreinområde. Nå er saken på høring. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Interimstyret for Raudafjell har i brev av 10. desember 2018 søkt om opprettelse av Raudafjell villreinområde i Aurland og Voss kommuner. Nå har saken vært behandlet i Miljødirektoratet, som legger den ut til høring.

Fjellområdet Raudafjell ligger mellom kommunene Voss og Aurland i det kommende Vestland fylke. Villrein fra Nordfjella villreinområde har de siste 10-15 årene benyttet dette fjellområdet. For å trekke inn og ut av Raudafjell har dyrene benyttet arealer som i forvaltningsmessig forstand ligger til Hardangervidda villreinområde. I starten var det reine bukkeflokker som trakk inn og brukte de sørlige områdene. Etterhvert dukket det også opp fostringsflokker, og i de siste årene har det vært en flokk på rundt 50 dyr som har kalvet i de nordlige delene av området.


Grovt kart over området som viser Raudafjell, Nordfjella og Hardangervidda. Områdets avgrensning i kartet kommer fra Norsk villreinsenters leveområdekartlegging i forkant av den regionale planen for Nordfjella. Det omsøkte arealet avviker noe fra dette. Illustrasjon: Anders Mossing/Norsk villreinsenter

Interimstyret for Raudafjell var tydelige i sin søknad til direktoratet, om at de mener at man er best tjent med at området blir definert som et eget villreinområde, og ikke blir underlagt forvaltningen på Hardangervidda eller i Nordfjella. De skriver bl.a.:

“For ein slik liten delbestand vil det vera utfordrande om ein må forhalda seg til til kvotane på Hardangervidda eller Nordfjella villreinområde. Dette kan løysast gjennom eige bestandsplanområde, men det krev att alle grunneigarane er einige. Viss ikkje alle er einige, kan dei som ikkje er med forlange å få fellingsløyve etter bakgrunnsarealet på Hardangervidda eller Nordfjella villreinområde, det vil gjera det vansklegare å byggja opp ei stadeigen stamme”.

Miljødirektoratet konkluderer med at det er både naturlig og hensiktsmessig at området blir definert som et eget villreinområde, og at den statlige forvaltningen tillegges villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen. Det sistnevnte skyldes områdets nære tilknytning til Nordfjella og Fjellheimen, samt at Raudafjell er inkludert i den regionale planen for Nordfjella.

Miljødirektoratet legger saken ut til offentlig høring, med frist 1. mars 2019. Alle relevante høringsdokumenter finner du her.

villrein.no – Anders Mossing