Ny instruks skal forebygge smitte


Den nye instruksen fra SNO skal forhindre villrein-kryssing av Rv 7. Illustrasjonsfoto: Olav Strand

Den nye instruksen fra SNO skal forhindre villrein-kryssing av Rv 7. Illustrasjonsfoto: Olav Strand

En ny instruks fra Statens naturoppsyn (SNO) regulerer hvordan deres mannskap skal håndtere forhold knyttet til villrein og Rv 7. Bakgrunn er bl.a. en målsetting om at dyr fra Hardangervidda og Nordfjella sone2/Raudafjell ikke skal blande seg.

Etter sanering av villreinbestanden i Nordfjella sone 1 pga. skrantesjuke foregår det intensivert overvåking (deriblant forvaltningsmerking) og prøvetaking av villrein i sone 2. Dyr fra sone 2 bruker også arealer i Raudafjell, samt arealer som forvaltningsmessig tilhører Hardangervidda. Dette er områder rundt Hardangerjøkulen, altså mellom Rv 7 og Bergensbanen. På Hardangervidda er det igangsatt tiltak som prøvetaking i forbindelse med jakt, samt en overvåking av dyrenes bevegelser opp mot Rv 7.

Les også “GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet” (miljodirektoratet.no).

Det er en målsetting av villrein fra Hardangervidda og fra sone 2 ikke skal krysse Rv 7 og blande seg med hverandre, før det er avklart at bestanden i sone 2 ikke er smittet med skrantesjuke.


Illustrasjon: Anders Mossing/Norsk villreinsenter

Den nye instruksen retter seg mot SNO-personell og ev. tjenesteytere på oppdrag for SNO, i soner nord og sør for Rv 7 fra Vøringsfossen i vest til Haugastøl i øst. Soneinndeling er tredelt og innbefatter grønn, gul og rød beredskap. Grønn beredskap krever ingen feltmessig innsats og betyr i utgangspunktet kun kontinuerlig overvåking. Ved gul beredskap har rein fra sone 2 krysset Bergensbanen og er på vei sørover, og/eller så har rein fra Hardangervidda beveget seg innen en 10 kilometer-sone sør for veien på vei nordover. I en slik situasjon skal mannskap rykke ut og observere i felt. Er det sannsynlig at dyrene beveger seg videre mot rød sone, skal man skånsomt forsøke å snu de, fortrinnsvis vha. snøskuter. I rød sone er dyrene såpass nær Rv 7, at situasjonen krever ytterligere feltmessig handling. Her kan, om situasjonen krever det, helikopter benyttes. Villrein skal ikke tillates å krysse Rv 7, hverken sørfra eller nordfra.

Personell skal ha nødvendig utrustning for avliving av potensielt skadde/syke dyr, samt prøvetaking.

Les hele instruksen her.

villrein.no – Anders Mossing