Oppstart av ferdselskartlegging på Hardangervidda


En engasjert og bredt sammensatt forsamling diskuterer muligheten for oppstart av et prosjekt for å registrere ferdsel på Hardangervidda. Foto: Marianne Singsaas

En engasjert og bredt sammensatt forsamling diskuterer muligheten for oppstart av et prosjekt for å registrere ferdsel på Hardangervidda. Foto: Marianne Singsaas

Mandag 20. juni var et bredt spekter aktører samlet på Norsk Villreinsenter på Skinnarbu. Temaet var muligheten for oppstart av et prosjekt for å registrere ferdsel på Hardangervidda. Behovet for slik kunnskap er stort og ved at mange aktører drar i samme retning kan positive synergieffekter skapes.

Temaet ble drøftet på vårmøtet for Hardangervidda i april, og i etterkant har Hardangervidda villreinutval tatt initiativ til dette møtet. Representanter fra fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens Naturoppsyn, Hardangervidda villreinutval, villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, Hardangervidda Grunneigarsamskipnad, Fjellstyret og Norsk Villreinsenter var til stede.

På møtet ble mulig gjennomføring og finansiering av et prosjekt med ferdselsundersøkelser på Hardangervidda drøftet. Vegard Gundersen fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) deltok også på møtet. Gundersen har gjennomført ferdselskartlegging i mange andre villreinområder, og han presenterte et utkast til prosjektskisse som grunnlag for drøfting.


Vegard Gundersen fra NINA har jobbet mye med slike prosjekter, og presenterte bl. a utkast til prosjektskisse. Foto: Marianne Singsaas

Vegard Gundersen fra NINA har jobbet mye med slike prosjekter, og presenterte bl. a utkast til prosjektskisse. Foto: Marianne Singsaas

Møtedeltagerne var svært positive til prosjektet. Flere aktører har prosjekter på gang, både knyttet til besøksforvaltning i nasjonalparken, og til handlingsprogrammet for de regionale planene. Ved å dra i samme retning skapes det synergieffekter som alle aktørene drar nytte av.
 
Sekretær for Villreinutvalget, Svein Erik Lund mener at fokus må ligge på hvilken kunnskap man trenger i årene som kommer. Det trengs gode data både for å svare på de problemstillingene som allerede er reist, og de som kommer til å dukke opp i framtiden. Prosjektet skal fokusere på å skaffe til veie et godt kunnskapsgrunnlag for de beslutninger som skal tas framover, blant annet når det gjelder rullering av regional plan og forvaltningsplan.
 
Allerede i år blir det satt ut 20 ferdselstellere, hovedsakelig sørvest på Hardangervidda. Målet er imidlertid å jobbe for å lage et større, flerårig prosjekt, som kan favne hele vidda. Fram mot jul vil interimstyret, bestående av Svein Erik Lund (villreinutvalet), Vegard Gundersen (NINA) og Marianne Singsaas (Norsk Villreinsenter Sør) jobbe fram en prosjektbeskrivelse og en foreslått organisering av prosjektet. Det blir viktig med en bred sammensetning i arbeidet fremover, og kommunene og turistnæringen rundt vidda vil også dras inn i arbeidet.

Last ned relevante rapporter fra NINA:

villrein.no – Anders Mossing/Marianne Singsaas