Oppdatert villreinkart for Norefjell-Reinsjøfjell


Det foreligger nå et nytt kart og en ny rapport over villreinens arealbruk i Norefjell-Reinsjøfjell. Foto/illustrasjon: Anders Mossing

Det foreligger nå et nytt kart og en ny rapport over villreinens arealbruk i Norefjell-Reinsjøfjell. Foto/illustrasjon: Anders Mossing

Norsk Villreinsenter Sør har akkurat avsluttet et kartleggingsprosjekt for villreinens arealbruk i Norefjell-Reinsjøfjell. Etter et lengre arbeid med sammenstilling av ulike data og lokale prosesser er det faglige kartgrunnlaget nå oppdatert. Det er viktig for både saksbehandling og planlegging i området.

I samband med de regionale planprosessene for våre ti nasjonale villreinområder hadde Norsk Villreinsenter ansvar med å fremskaffe det villreinfaglige grunnlaget. Dette var viktige kunnskapselementer i prosessene der hensynet både til villreinen og andre samfunnsinteresser skulle balanseres. Prosjektene var bestilt og finansiert av daværende Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). I etterkant av de regionale planprosessene har både Miljødirektoratet, Norsk Villreinsenter og andre etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag også for de tretten andre områdene.

Norefjell-Reinsjøfjell var et av disse områdene. Her manglet data for flere av de fem kommunene, og det var dessuten lite sammenheng over kommunegrenser. Området er allerede sterkt utbygd med fritidsbebyggelse og ferdselen er stor. I tillegg er det planlagt flere nye utbyggingsområder. Behovet for oppdatering var stort.

Prosjektet i Norefjell-Reinsjøfjell er gjennomført av Norsk Villreinsenter Sør etter bestilling og finansiering fra Miljødirektoratet. En faglig prosjektgruppe bestående av representanter fra villreinutvalget, lokalt oppsyn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Universitet i Oslo har hjulpet til med innsamling, strukturering og kvalitetssikring av data. Gjennom det siste halve året har det vært gjennomført møter i alle fem kommunene, der intensjonen har vært å samle inn lokal erfaringskunnskap. Totalt har ca. 60 personer bidratt med viktig lokalkunnskap og innspill.Nå er det nye kartet ferdig. Kartet består av en ytre avgrensning (villreinområdet), samt viktig funksjonsområder (beite-, trekk- og kalvingsområder). I tillegg er det utarbeidet en fyldig rapport, som oppsummerer kunnskapsstatus og dette prosjektet spesielt. Dataene er oversendt Miljødirektoratet, og vil om kort tid legges inn i Naturbasen, sammen med villreindata for andre områder.

Last ned kartet (grovskisset illustrasjonskart).
Last ned rapporten.

villrein.no – Anders Mossing