Ny utlysning for sekretærtjenester


For to av villreinnemndene lyses sekretærfunksjonen ut på nytt. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

For to av villreinnemndene lyses sekretærfunksjonen ut på nytt. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I november 2015 kunngjorde Miljødirektoratet og de ansvarlige fylkesmennene konkurransegrunnlag for anskaffelse av sekretariatstjenester for de nye villreinnemndene. For to av nemndene ble avgjørelsene påklaget, og anbudsrundene dermed avlyst. Nå lyses de ut på nytt.

Villrein i Norge forvaltes av ni statlige villreinnemnder. Miljødirektoratet oppnevner nemndene etter forslag fra kommunene med areal de i ulike villreinområdene. Oppnevningen følger valgperioden og villreinnemnda sitter derfor i fire år til ny villreinnemnd konstitueres. Hver villreinnemnd skal ha en sekretær. Arbeidet omfatter ansvar for bestandsforvaltningen av villrein i medhold av naturmangfoldloven, viltloven og tilhørende forskrifter, og arbeid med ivaretakelse av leveområdene i forhold til arealplanlegging, næringsutvikling og annen menneskelig påvirkning og aktivitet. Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner i disse sakene er viktig.

Anskaffelsen gjelder
Denne kunngjøringen gjelder anskaffelse av separate sekretærtjenester for henholdsvis;

Avtaleperioden varierer mellom de ulike villreinnemndene, men er på inntil fire år. Dette framkommer i de enkelte konkurransegrunnlagene.

Oppdragsgivere
Det er utpekt en ansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd. Ansvarlig fylkesmann har blant annet ansvaret for nemndas økonomifunksjoner. Fylkesmennene vil være oppdragsgiver for anskaffelsene.
Følgende fylkesmenn er ansvarlig for de ulike villreinnemndene:

Konkurransegrunnlag og ytterligere informasjon
Ansvarlig fylkesmann, nemndenes geografiske ansvarsområde, budsjettramme for sekretærtjenesten og tilbudsfrist framgår av vedlagte tabell (PDF). For tilsending av konkurransegrunnlag eller andre spørsmål, ta kontakt med ansvarlig fylkesmannen for den respektive villreinnemnda.

Kunngjøring er også lagt ut på Doffin, som er en nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser. Kunngjøringen finner du her.

villrein.no – Anders Mossing