Ny hjorteviltforskrift kommer snart


I løpet av høsten kommer Miljødirektoratet (bildet) til å fastsette ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Foto: A. Nyaas

I løpet av høsten kommer Miljødirektoratet (bildet) til å fastsette ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Foto: A. Nyaas

Gjeldende forskrift om forvaltning av hjortevilt har vært i bruk i tre år (siden 2012). Erfaringene har vært gode. Miljødirektoratet har likevel sett behov for å gjøre noen justeringer for «å gjøre forskriften mer presis og brukervennlig». Et nytt forslag har vært på høring med 31. mai 2015 som høringsfrist. I det nye forslaget omtales forvaltningen av villrein i et eget kapittel.

«Den strukturelle endringen vil gjøre det lettere for forvaltere, rettighetshavere og jegere å finne fram til bestemmelser som er relevante for den jakten og bestandsplanleggingen de skal drive. I forslaget forsøker vi også å harmonisere alle tidsfrister i forhold til forvaltningspraksis», presiserer Miljødirektoratet.

Reinheimen-Breheimen villreinområde
Når den nye «hjorteviltforskriften» er fastsatt (skjer i løpet høsten), kan Ottadalsområdet offisielt ta i bruk sitt nye navn: Reinheimen-Breheimen villreinområde. Det samme kan nemnda gjøre: Reinheimen-Breheimen villreinnemnd. I jubileumsboka «Reinheimen og Breheimen. Frå pil og boge til lasso og gevær» (2014) skriver Stig Aaboen, daværende utvalgsleder følgende: «I 1966, og utan rådslag med Villreinutvalet, døypte Direktoratet for jakt-viltstell og ferskvannsfiske det nye villreinområdet, det tredje største i landet, til Ottadalsområdet. Utanom ottadalskommunane var namnet utan identitet. I tilknytning til rundinga av 50 år med villreinsamarbeid, ynskjer Villreinutvalet difor å døype om att villreinområdet. Våren 2014 gjekk det såleis søknad til Miljødirektoratet om namneendring til Reinheimen-Breheimen villreinområde. Dette vil harmonere godt med dei nyoppretta nasjonalparkane Reinheimen (2006) og Breheimen (2010) med tilhøyrande landskapsvernområde».

I en epost til undertegnede bekrefter Miljødirektoratet ved Kari Bjørneraas, rådgiver i Viltseksjonen, at navneendringen er en realitet når den nye forskriften trer i kraft.

 

Ett av innspillene
Innen høringsfristen 31. mai mottok Miljødirektoratet en rekke høringsuttalelser. Kvikne Utmarksråd (har villrein i Knutshø og Forollhogna) foreslår at her bør ordet kan byttes ut med skal: «Områder som villreinen ikke lenger benytter fordi menneskelig på virkning har redusert områdenes verdi vesentlig for villrein, kan trekkes ut av tellende areal» (paragraf 23 Tellende areal for villrein). Videre foreslår utmarksrådet følgende tilføyelse til den samme paragrafen: «Områder som i kommuneplanens arealdel legges ut for fritidsbebyggelse etter plan – og bygningsloven, skal trekkes ut av tellende areal».

 

 

Les mer om revisjonen og se høringsuttalelsene (Miljødirektoratets nettside)

 

 

villrein.no – Arne Nyaas