Norsk villreinsenter fekk møte olje- og energiministeren


Leiar for Norsk villreinsenter Sør, Marianne Singsaas (t.v.), fekk møte olje- og energiminister Tina Bru (H). Tema for møtet var vindkraft og framtidig konsesjonsbehandling sett i høve til villreininteressene.

Leiar for Norsk villreinsenter Sør, Marianne Singsaas (t.v.), fekk møte olje- og energiminister Tina Bru (H). Tema for møtet var vindkraft og framtidig konsesjonsbehandling sett i høve til villreininteressene.

11. mars skulle det ha vore eit møte om forbetringspotensiale i høve til konsesjonsbehandling av vindkraft på land. Det var Olje- og energidepartementet (OED) som inviterte. Men møtet blei avlyst pga. koronaviruset. Marianne Singsaas, leiar av NVS-sør, fekk likevel til eit “privat” møte med olje-og energiminister Tina Bru (H). Singsaas er godt nøgd med møtet.

NVS har skaffa fram kunnskap

Norsk villreinsenter arbeidde hardt på oppdrag av Miljødirektoratet med å skaffe fram kunnskap om villrein og vindkraft i samband med ”nasjonal ramme for vindkraft” som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidde på oppdrag frå OED. Eit sentralt tema for villreininteressene var tap av areal og arealbruksendring. Men som alle veit, så vart dennne planen blei til slutt skrota av regjeringa.

Norsk villreinsenter har òg over tid delteke i eit forskingsprosjekt om vasskraft og konsekvensar for villrein. Konklusjonen her var den same, barriereeffekten av kraftutbygging blei mangedobla av sekundæreffektane, dvs. vegbygging og menneskeleg aktivitet. Altså ein klar parallell til dagens utbygging av vindmøller. Frå Fosen er det kjent at for kvar vindmølle trengs det 800 meter veg. I dette området er det bygd 240 kilometer med anleggsvegar i urørt natur.

Kunnskapsgrunnlaget må vera best mogleg

I samband med ”nasjonal ramme for vindkraft” oppnådde villreininteressene mykje, alle villreinområda med unntak av Tolga Østfjell blei tekne ut av planen. Men når det no skal arbeidast vidare med konsekvensvurderingar og konklusjonar frå førre runde, er det frå villreinsenterets ståstad viktig å fokusere på at regjeringa tek på alvor det internasjonale ansvaret Noreg har for å bevare Europas siste villreinstamme. Dette inneber at kunnskapsgrunnlaget må vera best mogleg på eit tidleg stadium når ein skal inn i eventuelle konsesjonsprosessar knytt til utbygging av vindkraft.

Vellykka møte

Singsaas fortel om eit vellykka møte med ein minister som er godt orientert om saka, blant anna har ho besøkt Norsk villreinsenter Sør som medlem av energi- og miljøkomiteen. Tina Bru var lydhøyr og gav klart uttrykk for at kunnskapsgrunnlaget vil vera basisen for avgjersler i høve til det grøne skiftet. Og alt tyder på at statsråden har tatt inn over seg det internasjonale ansvaret Noreg har for villreinen, i fylgje Marianne Singsaas.

villrein.no – Kjell Bitustøyl/Anders Mossing