Fraråder brøyting over Imingfjell


2000 dyr på Lufsjåtangen gjør at fylkesmannen og villreinnemnda fraråder brøyting av veien over Imingfjell. Foto: Anders Mossing

2000 dyr på Lufsjåtangen gjør at fylkesmannen og villreinnemnda fraråder brøyting av veien over Imingfjell. Foto: Anders Mossing

Fylkesmannen i Buskerud er koordinerende og ansvarlig fylkesmann for villreinforvaltningen på Hardangervidda. I samråd med Fylkesmannen i Telemark og lederen av villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, fraråder de nå brøyting av veien over Imingfjell.

Grunnen til dette er den nåværende situasjonen med villrein på Imingfjell og Lufsjåtangen. Det er et stort antall dyr som nå står øst for veien over Imingfjell, og i tillegg står det også noe dyr rett vest for veien. Regional plan for Hardangervidda tilsier at veien kan brøytes til påske når denne, som i år faller i mars, jfr. retningslinjene § 3.2. Videre framgår det av at veien kan stenges på kort varsel dersom det er villrein i området. En naturlig konsekvens er at brøyting avventes inntil situasjonen endres og flokkene har trukket over Fv 124 og videre vestover.

Bakgrunn
Villreinen på Hardangervidda har sine vinterbeiter på østlige deler av vidda. Lufsjåtangen har store og viktige beiteressurser, men har av ulike årsaker i mindre grad vært brukt av villrein de siste tiårene. Etter rapporter fra Statens naturoppsyn (SNO) er tilgjengelig beite i år sterkt redusert i de sentrale vinterbeiteområdene på vidda. Dette som følge av mye hard snø og nedisede beiter/rabber. I vinter har ca. 2 000 villrein av en total bestand på ca. 7 000 beitet på Lufsjåtangen siden begynnelsen av februar, sannsynligvis som følge av gode og tilgjengelige beiter i øst. En må sannsynligvis tilbake til 1980-tallet for å finne en tilsvarende situasjon med så store flokker over en så lang periode på denne østlige tangen.


De rike lavbeitene øst for veien har virkelig kommet reinen til gode i vinter. Foto: Anders Mossing

De rike lavbeitene øst for veien har virkelig kommet reinen til gode i vinter. Foto: Anders Mossing

I tillegg til at beitesituasjonen på Hardangervidda generelt er vanskelig i vinter går reinen nå inn i en utfordrende periode. Det nærmer seg kalvingstid og fosterveksten hos simlene øker på denne tiden. Samtidig er det fortsatt full vinter i fjellet. Villreinen er derfor nå særlig sårbar for forstyrrelser. De tiltak som kan gjøres for å unngå unødige forstyrrelser bør derfor gjennomføres. Fylkesmannen skriver i sin anbefaling at de er svært tilfreds med samarbeidet og dialogen som har vært mellom løypekjørere/løypelag og SNO på Lufsjåtangen gjennom vinteren. Dette har medført til at villreinen i stor grad har fått beite i fred og ro i området fram til i dag.

Situasjonen med nærmere 2 000 villrein på og nær Lufsjåtangen/Imingfjell tilsier at videre tiltak er nødvendig og må videreføres for fortsatt å hindre forstyrrelser. Fylkesmannen vil med utgangspunkt i situasjonen per i dag derfor sterkt fraråde at Fv 124 Uvdal-Tessungdalen brøytes. Når beiteforholdene bedres vil villreinen ventelig trekke vestover mot kalvingsområdene. Brøyting kan da skje når flokkene har trukket over Fv 124 og videre vestover.


Hit, men ikke lenger? Fra Tessungdalssiden har veien sålangt blitt brøytet til Småroi, men ikke videre. Foto: Anders Mossing

Hit, men ikke lenger? Fra Tessungdalssiden har veien sålangt blitt brøytet til Småroi, men ikke videre. Foto: Anders Mossing

Fylkesmannen skriver videre at de forventer at fylkeskommunene følger opp intensjonen i Regional plan for Hardangervidda og vektlegger retningslinjene om veier i § 3.2 som tilsier at veien kan stenges på kort varsel dersom det er villrein i området. Ut fra gjeldende situasjon vil den naturlige konsekvens være at brøyting avventes inntil dyra har trukket over Fv 124 og videre vestover.

Fylkesmannen i Buskerud ber også om å bli løpende orientert om videre utvikling i saken og rådført i eventuelt nye vurderinger av brøyting over Imingfjell.

Les også: “Veien over Imingfjell blir ikke åpnet til påske” (bfk.no).

villrein.no – Anders Mossing