Dialog om løypekjøring


I retningslinjene til den regionale planen er det nedfelt at det skal utarbeides varslingsrutiner for å innstille løypekjøring når rein kommer inn i aktuelt område. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

I retningslinjene til den regionale planen er det nedfelt at det skal utarbeides varslingsrutiner for å innstille løypekjøring når rein kommer inn i aktuelt område. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Mandag denne uken ble det avholdt et informasjons- og dialogmøte om avbøtende tiltak av hensyn til villrein på Imingfjell og Lufsjåtangen. Målsettingen var god framtidig samhandling og rutiner når villrein er på vinterbeite i området.

Møtet kom etter initiativ fra Fylkesmannen i Buskerud som er koordinerende fylkesmann for Hardangervidda. Hovedsakelig handlet dette om løypekjøring, løypestikking og arrangementer. Deltakerene var blant annet løypekjørere, DNT, berørte kommuner, samt representanter fra oppsyn og Norsk villreinsenter. Bakgrunnen for møtet var erfaringene fra vinteren 2017/2018, da ca. 2000 villrein oppholdt seg på Lufsjåtangen over lengre tid. Det var mange som tok ansvar og innstilte løypekjøring i flere områder.


I starten av februar 2018 krysset denne flokken veien over Imingfjell, og oppholdt seg over lengre tid på vinterbeitene på Lufsjåtangen. Klikk for større versjon. Foto: Anders Mossing

Slike tiltak er nedfelt i retningslinjene til den regionale planen for Hardangervidda. Der står det blant annet; “Det skal etableres varslingsrutiner som sikrer at løypekjøringen straks opphører dersom villrein trekker inn i aktuelt område”. Dette er altså retningslinjer som gjelder hele Hardangervidda, men som i fjor vinter ble prøvd på Imingfjell / Lufsjåtangen.

Erfaringene fra forrige vinter var gode. Som sagt var det mange aktører som tok ansvar og innstilte løypekjøring. Det var imidlertid behov for noen justeringer. Deriblant en rolleavklaring om hvem som gjør hva i forbindelse med varsling, bedre kart over aktuelle løyper og en justering av retningslinjene i plandokumentet til regional plan. Denne planen er for tiden under rullering.

Et resultat av møtet var at kommunene i området, Nore og Uvdal, Rollag og Tinn, følger opp gjennom i fellesskap å utarbeide og nedfelle rutiner for liknende framtidige situasjoner. Dette vil også kunne være til hjelp for øvrige kommuner og områder rundt Hardangervidda.

Det ble også diskutert behov for ytterligere informasjon til allmennheten, om viktigheten av å ta hensyn til villreinen vinterstid og hvorfor man gjennomfører slike tiltak. Norsk villreinsenter kan ha en viktig rolle her.

Imingfjell og Lufsjåtangen er et såkalt fokusområde i forsknings- og forvaltningssammenheng. Fokusområder er geografisk avgrensede områder der det er konflikt mellom hensynet til villrein og hensynet til andre samfunnsinteresser. Du kan lese mer om området i denne interaktive historien.

villrein.no – Anders Mossing