Bukken i Våmur Roan var negativ


Veterinærinstituttet har konkludert med at bukken i Våmur Roan ikke hadde skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

Veterinærinstituttet har konkludert med at bukken i Våmur Roan ikke hadde skrantesjuke. Illustrasjonsfoto: Anders Mossing

En innledende test på hjernemateriale fra en villrein skutt i Våmur Roan ga svakt utslag på skrantesjuke. Nå har imidlertid Veterinærinstituttet sammenstilt annen informasjon og konkludert med at dyret ikke hadde sykdommen.

Det var kun på hjernematerialet og ikke lymfematerialet at bukken testet svakt på skrantesjuke. Det var et utfordrende element for Veterinærinstituttet at det ikke var tilstrekkelig hjernemateriale til mer enn en test. Allikevel har de nå, basert på annen innsamlet informasjon, konkludert med at prøven var negativ.

Rester av dyret som ble felt, ble hentet ut av Statens naturoppsyn ut i fra et føre-var hensyn etter de innledende testene. Kartleggingsprogrammet fortsetter som planlagt i Våmur Roan og alle andre villreinområder.

Vi minner i sakens anledning om viktigheten av at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett. Les mer om kartleggingsprogrammet og hvordan prøver skal tas og registreres her.

Les også “Viktig at jegerne tar skrantesjukeprøvene rett” (hjorteviltportalen).

villrein.no – Anders Mossing